Keresés a Bibliában

Bevezetés

Címzés és apostoli üdvözlet.

1 1Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, a Filippiben élő összes szenteknek, az elöljárókkal és diakónusokkal együtt. 2Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól.

Hálaadás és könyörgés.

3Hálát adok Istennek, valahányszor rátok gondolok, 4és mindig, minden imádságomban örömmel könyörgök mindnyájatokért, 5mivel az első naptól mindmáig részt vesztek (Krisztus) evangéliumának hirdetésében. 6Bízom abban, hogy aki megkezdte bennetek a jót, be is fejezi Krisztus Jézus napjáig. 7Méltányos is, hogy így gondolkodjam mindnyájatokról, mert szívembe zártalak titeket, akik osztoztok kegyelmemben, akár bilincsekben vagyok, akár az evangéliumot védelmezem és megerősítem. 8Isten a tanúm, mennyire vágyakozom mindnyájatok után Krisztus Jézus szeretetében. 9Könyörgök is azért, hogy szeretetetek mindjobban gazdagodjék helyes ismeretben és teljes megértésben, 10hogy el tudjátok bírálni mi a helyes. Akkor tiszták és kifogástalanok lesztek Krisztus napjára,

Tájékoztatás az apostoli munkáról

11és bővelkedni fogtok az igaz élet Jézus Krisztus által szerzett gyümölcseiben Isten dicsőségére és dicséretére.

A római misszió.

12Tudomásotokra akarom hozni, testvérek, hogy helyzetem javára vált az evangéliumnak. 13Az egész császári testőrségben és máshol is köztudomású lett, hogy bilincseimet Krisztusért viselem. 14A testvérek közül az Úrban, bilincseimen fölbuzdulva, sokan egyre bátrabban és félelem nélkül merik hirdetni Isten igéjét. 15Némelyek ugyan féltékenykedve és vetélkedve hirdetik Krisztust, mások azonban jó szándékkal. 16Ezek szeretetből, mert tudják, hogy küldetésem az evangélium védelmére szól, 17amazok viszont vetélkedésből, s nem tiszta szándékkal hirdetik Krisztust, abban a hiszemben, hogy bilincseimben keserűséget szereznek nekem. 18De mit számít ez? Csak Krisztust hirdessék, bármi módon, akár érdekből, akár őszinte szándékkal. Én örülök nekik, és ezután is örülni fogok.

Az apostol helyzete.

19Tudom ugyanis, hogy ez, imádságtok által és Jézus Krisztus Lelkének segítségével, üdvösségemre válik. 20Abban bízom és remélek, hogy semmiben sem vallok szégyent, sőt nyíltan megmondom, hogy Krisztus mint mindig, most is megdicsőül testemben – akár életemben, akár holtomban. 21Hiszen számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. 22Ha viszont tovább kell élnem, az termékeny munkát jelent. Nem tudom hát mit válasszak. 23Kettő közt vívódom: szeretnék megszabadulni, hogy Krisztussal legyek. Ez volna a legjobb. 24De hogy miattatok életben maradjak, az szükségesebb. 25Meg vagyok győződve és tudom, hogy megmaradok, sőt haladástokra és hitből fakadó örömötökre maradok meg mindnyájatok javára. 26Így még több okotok lesz arra, hogy Krisztusban dicsekedjetek, ha újból elmegyek hozzátok.

Buzdítás az egyetértésre.

27Éljetek hát méltóan Krisztus evangéliumához. Így aztán akár elmegyek és meglátlak titeket, akár távol maradok, azt halljam rólatok, hogy egy lélekkel helytálltok és egyetértve együtt munkálkodtok az evangélium hitéért, 28az ellenfelektől pedig semmiképpen nem ijedek meg. Ez lesz számukra a kárhozatnak, számotokra pedig az üdvösségnek bizonyítéka, amely az Isten műve. 29Nektek az a kegyelem jutott, hogy ne csak higgyetek Krisztusban, hanem szenvedjetek is érte. 30Hiszen ugyanazt a harcot kell kiállnotok, amelyet nálam láttatok és most hallotok.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet