Keresés a Bibliában

1 1Pál és Timótheus, Jézus Krisztus szolgái, minden szenteknek a Krisztus Jézusban, a kik Filippiben vannak, a püspökökkel és diakónusokkal egyetemben: (2Kor 1,1; Kol 1,1;4,12) 2Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. (Róm 1,7.1Kor;1,3) 3Hálát adok az én Istenemnek, minden ti rólatok való emlékezésemben, (1Kor 1,4; Filem 4;Róm;1,8.1Thess;1,2) 4Mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén, (Fil 3,19.1Ján;2,15.1Kor;3,22;6,12;7,31) 5Mivelhogy résztvettetek az evangyéliom ügyében az első naptól fogva mind ez ideig; (Fil,1 1. Gal. 2,20. Róm. 6,10. 8,17. 14,9. 2 Kor. 13,4. 1 Ján. 3,2. 1 Kor. 1,7. Ján. 1,18.) 6Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig: (Fil,1 1. 3. Fil 1,27. Ján. 14,6. 11,25. 1 Kor. 15,22. 51-54. Róm. 8,17. 18. 19. 2 Kor. 5,1. Fil. 3,21.) 7A mint hogy méltó, hogy én ilyen értelemben legyek mindenitek felől, azért, mert én szívemben hordalak titeket, mint a kik mind az én fogságomban, mind az evangyéliomnak oltalmazásában és megbizonyításában mindnyájan részestársaim vagytok a nékem adott kegyelemben. (Eféz 3,1.2Kor;7,3; Márk 16,20; Róm 15,8; Csel 28,23-29; Róm 1,5;12,3.6;15,15) 8Mert bizonyságom az Isten, mely igen vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szerelmében. (Róm 1,9; Gal 2,20) 9És azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben; (1Kor 13,13;1,5;8,1; Róm 15,13; Kol 2,7; Róm 1,21.28; Mát 13,15.1Kor;12,10) 10Hogy megítélhessétek, hogy mi a rossz és mi a jó; hogy legyetek tiszták és botlás nélkül valók a Krisztusnak napjára; (Róm 2,18;12,2; Eféz 5,15; Kol 3,10.1Thess;5,21; Ján 11,9) 11Teljesek lévén az igazságnak gyümölcsével, melyet Jézus Krisztus teremt az Isten dicsőségére és magasztalására. (Róm 6,22; Kol 1,10; Péld 11,30; Eféz 5,9; Ján 15,4-5.1Kor;6,20; Róm 2,23-24;11,36; Eféz 3,21) 12Tudtotokra akarom pedig adni, atyámfiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangyéliomnak; (Eféz 6,21; Kol 4,7) 13Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt; (Eféz 4,1.1Pét;4,16; Csel 28,16.30.31) 14És többen az Úrban való atyafiak közül bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólani az ígét. (1Pét 2,9; Gal 5,10; Mát 5,10; Kol 1,24.2Tim;2,9.10) 15Némelyek ugyan irígységből és versengésből is, de mások jóakaratból is hirdetik a Krisztust. (Fil 1,16; Eféz 2,16;4,2; Mát 18,32.33; Fil 2,5.1Pét;2,21; Róm 5,6.7.15;8,34) 16Némelyek versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, azt hivén, hogy fogságom nyomorúságait így megnevelik; (Róm 2,8) 17De mások szeretetből, tudván, hogy én az evangyéliomnak oltalmazására rendeltettem. (1Kor 13,4-6) 18Mert mit mondjak? csakhogy minden módon, akár színből, akár szívből, a Krisztus prédikáltatik: és én ennek örülök, sőt örülni is fogok. (Fil,1 16.) 19Mert tudom, hogy ez nékem idvességemre lesz a ti könyörgéstek által és a Jézus Krisztus Lelkének segedelme által, (2Kor 1,11; Gal 4,6) 20Amaz én esengő várásom és reménységem szerint, hogy semmiben meg nem szégyenülök, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár életem, akár halálom által. (2Tim 4,7.8; Róm 5,5; Csel 4,29) 21Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. (Gal 2,20; Gal 6,14) 22De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válaszszam, meg sem mondhatom. (Ján 12,27) 23Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; (2Kor 5,1-8.1Thess;4,17; Luk 23,43) 24De e testben megmaradnom szükségesebb ti érettetek. (Fil,1 11. Eféz. 6,5. 1 Pét. 2,18. 1 Kor. 1,26. Gal. 1,10.) 25És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre; (Eféz 6,6; Gal 1,10) 26Hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban az én ti nálatok való újabb megjelenésem által. (Fil 1,12; Eféz 6,8;1,11; Gal 3,18.1Móz;21,10; Róm 12,11) 27Csakhogy a Krisztus evangyéliomához méltóan viseljétek magatokat, hogy akár oda menvén és látván titeket, akár távol lévén, azt halljam dolgaitok felől, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván az evangyéliom hitéért; (Csel 4,32.2Tim;2,3.5; Eféz 4,1) 28És meg nem félemlvén semmiben az ellenségek előtt: a mi azoknak a veszedelem jele, néktek pedig az üdvösségé, és ez az Istentől van; (Csel 16,16-40.1Thess;2,2) 29Mert néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higyjetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érette: (Csel 5,41.1Kor;2,12.2Thess;3,2) 30Ugyanolyan tusakodástok lévén, a milyent láttatok én nálam, és most hallotok én felőlem. (Fil,1 7.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet