írány a tartalom

Szentírás v3

Katolikus Biblia fordítások az interneten

Szent István Társulati Biblia -> Apostolok Cselekedetei

1. fejezet
1Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus 2egészen addig a napig, amelyen azután, >>

2. fejezet
1Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. 2Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, >>

3. fejezet
1Péter és János a kilencórai imádság idején fölment a templomba. 2Éppen akkor vittek oda egy bénán született embert, akit mindennap letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, >>

4. fejezet
1Még beszéltek a népnek, amikor a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok odamentek hozzájuk. 2Rossz néven vették, hogy tanítják a népet, >>

5. fejezet
1Egy Ananiás nevű ember feleségével, Szafirával együtt eladta az egyik földjét. 2Az árából felesége tudtával egy részt megtartott magának, s csak egy másik részt vitt el, >>

6. fejezet
1Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. >>

7. fejezet
1A főpap megkérdezte: „Valóban így áll a dolog?” 2Erre válaszul így beszélt: „Testvérek és atyák! Hallgassatok meg! A dicsőség Istene megjelent atyánknak, Ábrahámnak, >>

8. fejezet
1És Saul helyeselte meggyilkolását. >>

9. fejezet
1Saul még mindig lihegett a dühtől, és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Elment a főpaphoz, 2s arra kérte, adjon neki ajánlólevelet a damaszkuszi zsinagógához, >>

10. fejezet
1Cezáreában élt egy Kornéliusz nevű férfi, az itáliai zászlóalj századosa. 2Vallásos és istenfélő volt egész háza népével együtt. Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, >>

11. fejezet
1Az apostolok és a júdeai testvérek megtudták, hogy a pogányok is elfogadták az Isten szavát. 2Amikor Péter visszatért Jeruzsálembe, a zsidók közül némelyek szemrehányást tettek neki: >>

12. fejezet
1Ebben az időben Heródes király elfogatta az egyház néhány tagját, hogy ártson nekik. 2János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. >>

13. fejezet
1Az antióchiai egyházban volt több próféta és tanító, mint Barnabás, a Nigernek is nevezett Simon, a cirenei Luciusz, Heródes tejtestvére, Manaén és Saul. 2Egy nap, >>

14. fejezet
1Ikóniumban szintén a zsidók zsinagógájába mentek s ott olyan hatásosan beszéltek, hogy zsidók is, görögök is tömegesen fogadták el a hitet. 2A hitetlen zsidók azonban felizgatták, >>

15. fejezet
1Néhányan, akik Júdeából jöttek, így tanították a testvéreket: „Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint, nem üdvözülhettek. >>

16. fejezet
1Eljutott Derbébe és Lisztrába is. Itt találkozott egy Timóteus nevű tanítvánnyal, aki egy hívő zsidó feleségnek és egy görög apának volt a fia. >>

17. fejezet
1Áthaladva Amfipoliszon és Apollónián Tesszalonikába értek, ahol a zsidóknak volt zsinagógájuk. 2Pál szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton beszélt nekik az Írásokról. >>

18. fejezet
1Ezek után Pál elhagyta Athént, és Korintusba ment. 2Itt találkozott egy Aquila nevű, pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével, Priszcillával, >>

19. fejezet
1Míg Apolló Korintusban tartózkodott, Pál a felső tartományokon át Efezusba érkezett. Itt néhány tanítványra akadt. 2Megkérdezte tőlük: „Megkaptátok a Szentlelket, amikor hittetek? >>

20. fejezet
1A zavargás megszűntével Pál hívatta a tanítványokat, bátorította őket, aztán búcsút vett tőlük, és elindult, hogy Macedóniába menjen. >>

21. fejezet
1Miután elváltunk tőlük, kifutottunk a tengerre, és egyenes irányban haladva Kószba értünk, másnap meg Roduszba és onnét Patarába. 2Találtunk egy Föníciába menő hajót, >>

22. fejezet
1„Testvérek, férfiak és apák! Hallgassátok meg védekező szavaimat, amelyet most elétek tárok!” 2Amint meghallották, hogy héber nyelven szól hozzájuk, még inkább elcsendesedtek. >>

23. fejezet
1Pál a főtanácsra szegezte tekintetét és megszólalt: „Testvérek, férfiak! Mind a mai napig teljesen tiszta lelkiismerettel éltem az Isten színe előtt. >>

24. fejezet
1Öt nap múlva Ananiás főpap néhány vén és egy Tertullusz nevű ügyvéd kíséretében elment, hogy vádat emeljen Pál ellen a helytartónál. 2Amikor előállították, >>

25. fejezet
1Fesztusz három napra rá, hogy megérkezett a tartományba, Cezáreából fölment Jeruzsálembe. 2A főpapok és az előkelő zsidók elé járultak, és előadták panaszukat Pál ellen, >>

26. fejezet
1Erre Agrippa király Pálhoz fordult: „Engedélyt kapsz, hogy beszélj a magad védelmére.” Pál kinyújtotta kezét, és így védekezett: 2„Boldognak tartom magam, Agrippa király, >>

27. fejezet
1Amikor meghozták a döntést, hogy hajón Itáliába visznek minket, Pált több más fogollyal együtt átadták az Auguszta-zászlóalj Juliusz nevű századosának. >>

28. fejezet
1Megmenekülve megtudtuk, hogy a szigetet Máltának hívják. 2A bennszülöttek igen emberségesen bántak velünk. Tüzet raktak, s a szakadó eső és a hideg elől mindnyájunkat odahívtak. >>


Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rut - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezd - Neh - Tób - Jud - Esz - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sir - Iz - Jer - Siral - Bár - Ez - Dán - Oz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Ag - Zak - Mal - 1Mak - 2Mak - Mt - Mk - Lk - Jn - ApCsel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pt - 2Pt - 1Jn - 2Jn - 3Jn - Júd - Jel