Keresés a Bibliában

Káldi-Neovulgáta (katolikus)

Szent István Társulati Biblia (katolikus)


Iz 55,6-9

„Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt, amíg közel van! ... ”

Zsolt 145

„Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön-örökké. ... ”

Fil 1,20c-24.27a

„Ez az én várakozásom és reménységem, hogy semmiben sem szégyenülök meg, ellenkezőleg, teljes a bizalmam, hogy mint mindig, úgy most is megdicsőül Krisztus az én testemben, akár élet, akár halál által. ... ”

Mt 20,1-16a mp3

„Mert hasonló a mennyek országa a házigazdához, aki korán reggel kiment munkásokat fogadni a szőlőjébe. ... ”

További fordítások

Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns)

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns)


Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel