Keresés a Bibliában

Káldi-Neovulgáta (katolikus)

Szent István Társulati Biblia (katolikus)


1Kor 2,10b-16

„Nekünk azonban kinyilatkoztatta Isten a Lélek által; mert a Lélek mindent kikutat, még az Isten mélységeit is. ... ”

Zsolt 145

„Dicséret. Dávidtól. Magasztallak téged, Istenem, királyom, s áldom nevedet örökkön-örökké. ... ”

Lk 4,31-37 mp3

„Azután lement Kafarnaumba, Galilea városába, és ott tanította őket szombaton. ... ”

További fordítások

Károli Gáspár revideált fordítása (protestáns)

Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (protestáns)


Ter - Kiv - Lev - Szám - MTörv - Józs - Bír - Rút - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezdr - Neh - Tób - Judit - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Én - Bölcs - Sír - Iz - Jer - Siralm - Bár - Ez - Dán - Óz - Jo - Ám - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Szof - Agg - Zak - Mal - 1Makk - 2Makk - Mt - Mk - Lk - Jn - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Ef - Fil - Kol - 1Tessz - 2Tessz - 1Tim - 2Tim - Tít - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel