Keresés a Bibliában

Keresés a Bibliában

Igehely

RUF 57

Találatok a szövegekben

Keresztelő János (Mk 1,2-8; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Jézus megkeresztelése (Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját (Lk 7,1-10; Jn 4,46-53) »
Az aratnivaló sok, a munkás kevés (Mk 6,6.34; Lk 10,1-2; Jn 4,35) »
Jézus Názáretben (Mk 6,1-6; Lk 4,16-30; Jn 6,42; 4,44) »
Ötezer ember megvendégelése (Mk 6,34-44; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
Jézus a tengeren jár (Mk 6,45-52; Jn 6,16-21) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mk 11,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mk 11,15-19; Lk 19,45-48; Jn 2,13-22) »
Jézus utoljára szól szenvedéséről (Mk 14,1-2; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus megkenetése Betániában (Mk 14,3-9; Jn 12,1-8) »
Jézus elfogatása (Mk 14,43-52; Lk 22,47-53; Jn 18,3-11) »
Jézus a nagytanács előtt (Mk 14,53-65; Lk 22,66-71; Jn 18,12-14.19-24) »
Péter megtagadja Jézust (Mk 14,66-72; Lk 22,54-62; Jn 18,15-18.25-27) »
Jézust átadják Pilátusnak (Mk 15,1; Lk 23,1; Jn 18,28-32) »
Jézus Pilátus előtt (Mk 15,2-5; Lk 23,1-5; Jn 18,33-38) »
Jézus és Barabbás (Mk 15,6-15; Lk 23,17-25; Jn 18,39-40; 19,4-16) »
Jézus megcsúfolása (Mk 15,16-19; Jn 19,1-5) »
Jézus megfeszítése (Mk 15,20-32; Lk 23,26-39; Jn 19,16-24) »
Jézus halála (Mk 15,33-41; Lk 23,44-49; Jn 19,28-30) »
Jézus temetése (Mk 15,42-47; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42) »
Jézus feltámadása (Mk 16,1-11; Lk 24,1-12; Jn 20,1-18) »
Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28) »
Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34) »
Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51) »
Jézus Názáretben (Mt 13,53-58; Lk 4,16-30; Jn 4,44; 6,42) »
Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Lk 9,10-17; Jn 6,1-15) »
Jézus a tengeren jár (Mt 14,22-33; Jn 6,16-21) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Lk 19,28-38; Jn 12,12-19) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22) »
A nép vezetőinek tanácskozása Jézus ellen (Mt 26,3-5; Lk 22,1-2; Jn 11,47-53) »
Jézus megkenetése Betániában (Mt 26,6-13; Jn 12,1-8) »
Jézus elfogatása (Mt 26,47-56; Lk 22,47-53; Jn 18,3-11) »
Jézus a nagytanács előtt (Mt 26,57-68; Lk 22,54-55.63-71; Jn 18,13-14.19-24) »
Péter megtagadja Jézust (Mt 26,69-75; Lk 22,56-62; Jn 18,15-18.25-27) »
Jézus Pilátus előtt (Mt 27,1-2.11-14; Lk 23,1-5; Jn 18,28-38) »
Jézus és Barabbás (Mt 27,15-26; Lk 23,13-25; Jn 18,39-40; 19,4-16) »
Jézus megcsúfolása (Mt 27,27-30; Jn 19,2-5) »
Jézus megfeszítése (Mt 27,31-44; Lk 23,26.33-35.38-39; Jn 19,16-24) »
Jézus halála (Mt 27,45-56; Lk 23,44-49; Jn 19,28-30) »
Jézus temetése (Mt 27,57-61; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42) »
Jézus feltámadása (Mt 28,1-7; Lk 24,1-12; Jn 20,1-10) »
Jézus többeknek megjelenik (Mt 28,8-10; Lk 24,13-35; Jn 20,11-18) »
Keresztelő János (Mt 3,1-12; Mk 1,2-8; Jn 1,19-28) »
Jézus megkeresztelkedése (Mt 3,13-17; Mk 1,9-11; Jn 1,29-34) »
Jézus bevonul Jeruzsálembe (Mt 21,1-11; Mk 11,1-11; Jn 12,12-19) »
Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-13; Mk 11,15-19; Jn 2,14-22) »
Jézus inti Pétert és a többi tanítványt (Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Jn 13,36-38) »
A Gecsemáné-kertben (Mt 26,36-46; Mk 14,32-42; Jn 18,1-2) »
Jézust elfogják (Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Jn 18,1-11) »
Jézus a főpap házában Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27) »
Jézus a keresztfán (Mt 27,33-44; Mk 15,22-32; Jn 19,16-24) »
Jézus halála (Mt 27,45-56; Mk 15,33-41; Jn 19,28-30) »
Jézus temetése (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Jn 19,38-42) »
Jézus feltámadása (Mt 28,1-10; Mk 16,1-8; Jn 20,1-10) »
Jézus megjelenik a tanítványoknak (Jn 20,19-23) »

Találatok a szövegben 21 találat

Máté evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Márk evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))
Lukács evangéliuma (Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (2014))