Keresés a Bibliában

3 1Tibérius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszániász volt, 2Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3Ő elindult és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, 4ahogyan meg van írva Ézsaiás próféta beszédeinek könyvében: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit: 5minden szakadékot töltsetek fel, minden hegyet és halmot hordjatok el, legyen a görbe út egyenessé, a göröngyös simává: 6és meglátja minden halandó az Isten szabadítását.” 7A sokaságnak tehát, amely kiment hozzá, hogy megkeresztelje, ezt mondta: „Viperák fajzata! Ki figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek az eljövendő harag elől? 8Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. 9A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén: ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik, és tűzre vettetik.” 10A sokaság pedig megkérdezte tőle: „Akkor hát mit tegyünk?” 11János így válaszolt nekik: „Akinek két ruhája van, adjon annak, akinek nincs, és akinek van ennivalója, hasonlóan cselekedjék.” 12Vámszedők is mentek hozzá, hogy keresztelje meg őket. Ezek szintén megkérdezték tőle: „Mester, mit tegyünk?” 13Nekik ezt mondta: „Semmivel se hajtsatok be többet, mint amennyi meg van szabva.” 14Megkérdezték tőle a katonák is: „Mi pedig mit tegyünk?” Nekik viszont ezt felelte: „Senkit ne bántalmazzatok, meg ne zsaroljatok, és elégedjetek meg a zsoldotokkal.” 15Mivel a nép reménykedve várakozott, és szívében egyre azt fontolgatta Jánosról, hogy vajon nem ő-e a Krisztus, 16János így válaszolt mindenkinek: „Én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam: Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket, 17kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.” 18Sok másra is buzdította őket, és hirdette az evangéliumot a népnek. 19Amikor pedig megintette Heródes negyedes fejedelmet a testvére feleségéért, Heródiásért, és minden gonosz tettéért, Heródes 20mindezt még azzal tetézte, hogy börtönbe csukatta Jánost. 21Történt, hogy amikor az egész nép megkeresztelkedése után Jézus is megkeresztelkedett és imádkozott, megnyílt az ég, 22leszállt rá a Szentlélek galambhoz hasonló testi alakban, és hang hallatszott a mennyből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.” 23Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor elkezdte működését. Köztudomás szerint József fia volt, ez pedig Élié; 24ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannájé, ez Józsefé, 25ez Mattatiásé, ez Ámósé, ez Náhumé, ez Heszlié, ez Naggaié, 26ez Mahaté, ez Mattatiásé, ez Simeié, ez Jószeké, ez Jódáé; 27ez Jóhánáné, ez Résáé, ez Zerubbábelé, ez Sealtielé, ez Nérié, 28ez Melkié, ez Addié, ez Kószámé, ez Elmadámé, ez Éré; 29ez Jézusé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié, 30ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónámé, ez Eljákimé; 31ez Meleáé, ez Mennáé, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé, 32ez Isaié, ez Óbédé, ez Bóázé, ez Szalmóné, ez Nahsóné, 33ez Ammínádábé, ez Adminé, ez Arnié, ez Heszróné, ez Fáreszé, ez Júdáé; 34ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, ez Náhóré, 35ez Szerugé, ez Reué, ez Pelegé, ez Héberé, ez Selahé, 36ez Kénáné, ez Arpaksádé, ez Sémé, ez Nóéé, ez Lámeké; 37ez Metusélahé, ez Hénóké, ez Járedé, ez Mahalalélé, ez Kénáné, 38ez Enósé, ez Sété, ez Ádámé; ez pedig az Istené.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet