Keresés a Bibliában

7 1Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, a ki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozván, őt megáldotta, (1Móz 14,18-20) 2A kinek tizedet is adott Ábrahám mindenből: a ki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya, (Ésa 32,17;Mát 5,9) 3Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad örökké. (1Pét 2,11; Róm 7,23) 4Nézzétek meg pedig, mily nagy ez, a kinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám, a pátriárka; 5És bár azoknak, kik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatjok van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak; (4Móz 18,21) 6De az, a kinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta, (1Móz 12,3) 7Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. (1Móz 6,5.2Móz;20,5.4Móz;11,29; Mát 6,24) 8És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, a ki bizonyság szerint él: (Róm 12,18; Mát 5,9) 9És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől, (5Móz 29,18) 10Mert ő még az atyja ágyékában vala, a mikor annak elébe ment Melkisédek. (1Móz 25,33) 11Ha tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség (mert a nép ez alatt nyerte a törvényt): mi szükség tovább is mondogatni, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint és ne az Áron rendje szerint? (Zsid 1,6;20,6.2Móz;19,6) 12Mert a papság megváltozásával szükségképen megváltozik a törvény is. (2Móz 19,11.16-21) 13Mert a kiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, a melyből senki sem szolgált az oltár körül; (2Móz 20,19) 14Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, a mely nemzetségre nézve semmit sem szólott Mózes a papságról. (2Móz 19,13) 15És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkisédek hasonlatossága szerint áll elő más pap, (Péld 27,1) 16A ki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett. (Gal 4,26) 17Mert ez a bizonyságtétel: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint. (Csel 18,21) 18Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan, (Róm 8,3; Gal 3,11) 19Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, a mely által közeledünk az Istenhez. (Csel 13,39;Ján 1,17) 20És a mennyiben nem esküvés nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, (Agge 2,6) 21De ez esküvéssel, az által, a ki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint: (Zsolt 110,4) 22Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. (Zsid 4,7) 23És amazok jóllehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak: (5Móz 4,24) 24De ennek, minthogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. (Luk 16,19.25;Jer 12,3) 25Ennekokáért ő mindenképen idvezítheti is azokat, a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök. (1Tim 2,5;1Ján 2,1) 26Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn, (Mát 25,36-40) 27A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván. (3Móz 16,3-16;Zsid 9,14) 28Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök tökéletes Fiút. (1Tim 6,6.8;5Móz 31,8)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet