Keresés a Bibliában

4 1Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek a pusztába vezette. 2Negyven napon át kísértette az ördög. Azokban a napokban semmit sem evett, de azután elfogta az éhség. 3Az ördög így szólt hozzá:
– Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy változzék kenyérré!
4Jézus így válaszolt neki:
– Meg van írva: Nem csak kenyérrel él az ember.
5Ezután egy magas hegyre vezette, és egy szempillantás alatt megmutatta neki a földkerekség minden országát, 6és ezt mondta neki az ördög:
– Neked adom mindezt a hatalmat és dicsőséget, mert nekem adták, és annak adom, akinek akarom. 7Ha tehát leborulsz előttem, tiéd lesz mindez.
8Jézus így válaszolt neki:
– Meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
9Ezután elvitte őt Jeruzsálembe, a Templom legmagasabb pontjára állította, és ezt mondta neki:
– Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét! 10Meg van írva ugyanis: Angyalainak megparancsolja, hogy őrizzenek téged; 11és tenyerükön hordoznak, hogy kőbe ne üsd a lábad.
12Jézus így válaszolt neki:
– Megmondták: Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!
13Amikor az ördög minden kísértéssel végzett, bizonyos időre eltávozott tőle.
14Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. 15Tanított zsinagógáikban, és mindenki részéről tisztelet övezte.
16Elment Názáretbe, ahol nevelkedett. Szombaton szokása szerint elment a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. 17Izajás próféta könyvét adták neki. Szétnyitotta a tekercset, s rátalált arra a helyre, ahol ez áll: 18Az Úr Lelke rajtam, mert felkent engem, hogy örömhírt hirdessek a szegényeknek. Azért küldött, hogy a foglyoknak szabadulást, a vakoknak szemük megnyílását hirdessem; hogy a meggyötörteket szabadon bocsássam, 19és hirdessem az Úrtól jövő kedvező idő elérkeztét.
20Összegöngyölítette a könyvtekercset, odaadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. 21Ekkor így kezdte beszédét:
– Ma fületek hallatára teljesedett be ez az írás.
22Mindnyájan helyeseltek, és csodálkoztak az ajkáról fakadó szavak erején, és azt kérdezgették:
– Nemde József fia ez?
23Ő pedig így szólt hozzájuk:
– Biztosan ezt a mondást idézitek rám: „Orvos, gyógyítsd meg magad!” Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kafarnaumban, tedd meg itt is, a saját városodban!
24Majd így folytatta:
– Bizony, mondom nektek, egyetlen prófétát sem fogadnak szívesen a saját városában. 25Bizony igaz, sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég három esztendőre és hat hónapra, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész országban, 26de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Száreptába egy özvegyasszonyhoz. 27Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Naamán.
28Ennek hallatán mindenki haragra gerjedt a zsinagógában. 29Felkeltek, kiűzték a városból, és elvitték annak a hegynek a peremére, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. 30Ő azonban áthaladt közöttük, és eltávozott.
31Lement Kafarnaumba, Galilea egyik városába, és szombatonként tanította őket. 32Álmélkodtak tanításán, mert szavának ereje volt.
33A zsinagógában volt egy tisztátalan, démoni lélektől megszállott ember, aki hangosan felkiáltott:
34Jaj, mi közünk hozzád, Názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten Szentje!
35Jézus azonban ráparancsolt:
– Némulj el, és menj ki belőle!
Erre a démon odavetette az embert közéjük, és kiment belőle, de semmi kárt nem tett benne. 36Ekkor rémület fogta el mindnyájukat, és ezt mondogatták egymásnak: „Miféle beszéd ez?! Hatalommal és erővel parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok menekülnek!”
37Elterjedt a híre mindenütt a környéken.
38A zsinagógából jövet elment Simon házába. Simon anyósát magas láz gyötörte. Kérték, tegyen valamit érte. 39Ő fölébe hajolt, ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta. Azonnal felkelt, és szolgált nekik.
40Napnyugtakor mindenki hozzá vitte a különféle bajokban szenvedő betegét. Ő mindegyikükre rátette a kezét, és meggyógyította őket. 41Démonok is kimentek sok emberből, és ezt kiáltozták: „Te vagy az Isten Fia!” De rájuk parancsolt, és nem engedte őket beszélni, mert tudták, hogy ő a Messiás.
42Napkeltekor eltávozott, és elment egy lakatlan helyre. De a sokaság megkereste. Odamentek hozzá, és tartóztatták, hogy ne menjen el tőlük. 43Ő azonban ezt mondta nekik: „A többi városban is hirdetnem kell Isten országának örömhírét, mert ezért küldtek.”
44És hirdette az igét Júdea zsinagógáiban.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet