Keresés a Bibliában

4 1Urak, adjátok meg rabszolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben.
2Maradjatok állhatatosak az imádságban! Általa lesztek kitartóak a hálaadásban. 3Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyisson ajtót igehirdetésünk előtt, hogy ismertté tehessük Krisztus titkát – ami miatt most fogoly is vagyok –, 4hogy azt úgy hirdethessem, ahogy kell! 5Bölcsen viselkedjetek a kívülállókkal, és a kedvező alkalmakat használjátok ki! 6Beszédetek legyen mindig kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyénvaló választ tudjatok adni!
7Ami engem illet, arról beszámol majd nektek Tükhikosz, a szeretett testvér, a hűséges szolga és szolgatársam az Úrban. 8Őt éppen azért küldöm hozzátok, hogy megismerjétek helyzetünket, és megvigasztalja szíveteket. 9Vele megy hűséges és szeretett testvérünk, Onézimosz is, aki közületek való. Ők mindent tudatnak veletek, ami itt történik.
10Köszönt titeket fogolytársam, Arisztarkhosz, és Márk, Barnabás unokaöccse – akiről utasításokat kaptatok, és ha megérkezik hozzátok, fogadjátok be –, 11és a Justusnak is nevezett Jézus. A zsidók közül csupán ők dolgoznak velem együtt Isten országáért. Vigasztalást jelentenek számomra. 12Köszönt titeket a közületek való Epaphrasz, Krisztus Jézus szolgája, aki mindenkor küzd értetek imádságaiban, hogy tökéletesek legyetek és teljes bizonyossággal kitartsatok mindabban, ami Isten akarata. 13Tanúskodom róla, hogy sokat fárad értetek és azokért, akik Laodikeiában és Hierapoliszban vannak. 14Köszönt titeket Lukács, a szeretett orvos, és Démasz.
15Köszöntsétek a laodikeiai testvéreket meg Nimphát és a házánál levő gyülekezetet! 16Amikor pedig felolvasták nálatok ezt a levelet, gondoskodjatok arról, hogy a laodikeiai gyülekezetben is felolvassák, és arról is, hogy a Laodikeiából érkezett levelet ti is fölolvassátok! 17Mondjátok meg Arkhipposznak: legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet az Úrban kaptál! 18A köszöntést én, Pál írom a saját kezemmel. Ne feledkezzetek meg bilincseimről! Kegyelem veletek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet