Keresés a Bibliában

4 1Ti urak, a mi igazságos és méltányos, a ti szolgáitoknak megadjátok, tudván, hogy néktek is van Uratok mennyekben. (Kol 3,25; Eféz 6,9) 2Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; (Kol 1,12;2,7;3,15.17; Róm 12,12; Eféz 6,18; Csel 1,14.1Thess;5,17; Fil 4,6) 3Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az íge ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, a melyért fogoly is vagyok; (Kol 1,1.26; Eféz 6,19.20.1Kor;16,10.9.2Kor;2,12; Fil 1,12-14; Eféz 3,4; Róm 15,30) 4Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, a mint nékem szólnom kell. (2Kor 2,17;3,12;4,1-5) 5Bölcsen viseljétek magatokat a kívül valók irányában, a jó alkalmatosságot áron is megváltván. (Kol 1,28; Eféz 5,15.16.2Kor;5,11.1Tim;3,7) 6A ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; hogy tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek. (1Pét 3,15; Luk 4,22; Jób 6,6; Mát 5,13) 7Minden én dolgaimat megismerteti veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga és szolgatárs az Úrban; (Kol 1,7; Fil 1,12; Eféz 6,21; Fil 2,25) 8A kit épen a végett küldtem hozzátok, hogy megismerje a ti dolgaitokat és megvígasztalja a ti szíveteket, (Kol,4 12. Eféz. 6,22.) 9Onézimussal együtt, a hű és szeretett atyafival, ki ti közületek való; minden itt való dolgot megismertetnek ők veletek. (Filem 1,10) 10Köszönt titeket Aristárkhus, az én fogolytársam, és Márk, a Barnabás unokatestvére, (ki felől parancsolatokat vettetek: ha hozzátok megy, fogadjátok őt szívesen), (Csel 13,13;15,38.39;19,29;20,4;12,12;13,5.13; Gal 2,11-13.1Kor;9,6; Mát 10,14) 11És Jézus, kit Justusnak is hívnak, kik a zsidók közül valók: csak ezek azok a munkatársaim az Isten országában, a kik nékem vígasztalásomra voltak. (Fil 1,5-20) 12Köszönt titeket Epafrás, ki ti közületek való, Krisztusnak szolgája, mindenkor tusakodván ti érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratjában. (Kol 2,2.8.20;1,28.29; Róm 12,2;15,30;4,21;14,5; Eféz 4,14.1Thess;4,3; Fil 1,10) 13Mert bizonyságot teszek ő felőle, hogy sokat fárad érettetek és azokért, kik Laodiczeában és Jerápolisban vannak. (Kol,4 12. Kol 2,1-4.) 14Köszönt titeket Lukács, ama szeretett orvos, és Démás. (Csel 16,10;27,1; Filem 1,24.2Tim;4,10) 15Köszöntsétek az atyafiakat, kik Laodiczeában vannak, és Nimfást és a gyülekezetet, mely az ő házánál van. (Filem 1,2; Róm 16,5.1Kor;16,9) 16És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a laodiczeaiak gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodiczeából átveendő levelet ti is felolvassátok. (1Thess 5,27; Luk 4,16; Eféz 6,21) 17És mondjátok meg Arkhippusnak: Vigyázz a szolgálatra, melyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed! (Filem 1,2.2Ján.8; Csel 12,25) 18A köszöntés a saját kezemmel, a Páléval, van írva. Emlékezzetek meg az én bilincseimről! A kegyelem veletek. Ámen. (2Thess 3,17.1Kor;16,21; Eféz 6,24.1Tim;6,21.2Tim;4,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet