Keresés a Bibliában

2 1Testvéreim, dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek ne legyen személyválogató! 2Ha például belép hozzátok a gyülekezetbe egy pompás ruhába öltözött, aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép piszkos ruhában, 3és ti arra figyeltek, aki a pompás ruhát viseli, és ezt mondjátok: „Te ülj ide kényelmesen!”, a szegényhez meg így szóltok: „Te állj meg!”, vagy „Ülj ide a lábam zsámolyához!”; 4ugye részrehajlóvá, romlott bíróvá lettetek? 5Ide hallgassatok, szeretett testvéreim, vajon Isten nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örökül kapják azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért? 6Ti pedig megszégyenítettétek a szegényt. Vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak rajtatok? Nem ők hurcolnak titeket törvényszék elé? 7Nem ők káromolják azt a szép nevet, amelyről neveteket kaptátok?
8Ha azonban teljesítitek a király törvényét az Írás szerint: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! – akkor helyesen cselekedtek. 9De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a Törvény mint törvényszegőket marasztal el titeket. 10Aki ugyanis az egész Törvényt megtartja, de akár csak egyetlen rendelkezés ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. 11Mert aki azt mondta: Ne törj házasságot! – azt is mondta: Ne ölj! Ha pedig nem törsz házasságot, de ölsz, törvényszegő vagy.
12Úgy beszéljetek, és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél majd meg! 13Mert könyörtelen az ítélet ahhoz, aki nem volt könyörületes, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten.
14Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti őt egyedül a hit? 15Ha egy fivérünknek vagy nővérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, 16valaki pedig közületek ezt mondja nekik:
„Menjetek békével, melegedjetek meg, és lakjatok jól!” – de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ? 17Ugyanígy a hit is: ha nem fakadnak belőle tettek, önmagában halott.
18De valaki esetleg azt mondja: „Neked hited van, nekem meg tetteim.” Mutasd meg nekem a hited tettek nélkül, én is meg fogom neked mutatni hitemet tetteim alapján. 19Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. De a démonok is hiszik, és reszketnek.
20Nem látod be, te ostoba ember, hogy a hit tettek nélkül meddő? 21Ugye Ábrahám, a mi atyánk, tettek alapján igazult meg, amikor fiát, Izsákot felajánlotta az oltáron? 22Láthatod, hogy hite együttműködött tetteivel, és tettei által lett teljessé a hite, 23és így beteljesedett az Írás, amely azt mondja: Ábrahám hitt az Úrnak, és ez megigazulására szolgált, és az „Isten barátja” nevet kapta. 24Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. 25Hasonlóképpen Ráháb, a szajha is, ugye tettek által igazult meg, amikor befogadta a küldötteket, és más úton bocsátotta el őket? 26Mert ahogy a test halott a lélek nélkül, úgy a hit is halott a tettek nélkül.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet