Keresés a Bibliában

2 1Atyámfiai ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, a mely van a dicsőség Urában, a mi Jézus Krisztusunkban. (Jak 2,9.1Kor;2,8) 2Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény is szennyes ruhában; (Eféz 4,17.18; Tit 3,3; Róm 1,28.29) 3És rátekinttek arra, a kin a fényes ruha van, és azt mondjátok néki: Te ülj ide szépen; és a szegénynek ezt mondjátok: Te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé: (Csel 17,20) 4Nem mondtatok-é ellent magatoknak, és nem lettetek-é gonosz gondolkozású birákká? (2Tim 4,1; Csel 10,42) 5Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta-é ki e világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, a melyet azoknak ígért, a kik őt szeretik? (1Kor 1,26;Luk 12,21) 6Ti pedig meggyaláztátok a szegényt. Avagy nem a gazdagok hatalmaskodnak-é rajtatok, és nem ők hurczolnak-é titeket a törvény elé? (Jak 5,8.9.1Kor;10,11.1Ján;2,18.2Pét;3,10.11) 7Nem ők káromolják-é azt a szép nevet, a melyről neveztettek? (Jak 1,22; Kol 3,14; Zsid 13,1; Jak 5,20) 8Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek. (3Móz 19,18) 9De ha személyválogatók vagytok, vétkeztek, elmarasztaltatva a törvény által, mint annak megrontói. (5Móz 1,17) 10Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. (Mát 5,19) 11Mert a ki ezt mondotta: Ne paráználkodjál, ezt is mondotta: Ne ölj. És ha nem paráználkodol, de ölsz, törvényszegővé lettél. (2Móz 20,13.14) 12Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint a kiket a szabadság törvénye fog megítélni. (Jak 1,25) 13Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, a ki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen. (Mát 5,7;18,30.34;25,45.46) 14Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a hit? (Jak 2,17; Mát 7,21) 15Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, (Luk 3,10.11) 16És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna? (1Ján 3,17) 17Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. (Luk 23,31; Péld 11,31; Jer 49,12) 18De mondhatja valaki: Néked hited van, nékem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. (Gal 5,6) 19Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. (5Móz 6,4;Márk 1,24) 20Akarod-é pedig tudni, te hiábavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megholt? (Csel 20,28.1Kor;9,16; Tit 1,7.11) 21Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén Izsákot, az ő fiát az oltárra? (2Kor 1,24; Luk 22,26.2Thess;3,9) 22Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és a cselekedetekből lett teljessé a hit; (Jak 2,25;1,4; Jak 1,12.1Kor;9,25) 23És beteljesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. (1Móz 15,6;Ésa 41,8) 24Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán hitből. (Jak 4,7.10; Jób 22,29) 25Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott é meg, a mikor a követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki? (Zsid 11,31; Józs 2,4.15) 26Mert a miképen holt a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cselekedetek nélkül. (Jak 2,17.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet