Keresés a Bibliában

Őrizkedjetek a személyválogatástól.

2 1Testvéreim! Ha hisztek dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusban, ne legyetek személyválogatók. 2Például gyülekezetetekbe belép egy aranygyűrűs, fényes öltözetű férfi, s bemegy egy kopott ruhájú szegény is. 3Ti a fényes öltözetűre figyeltek és azt mondjátok neki: foglalj kényelmesen helyet itt! A szegényre viszont rászóltok: te állj oda! Vagy pedig: ülj a zsámolyra, lábam elé! 4Ugye különbséget tesztek magatokban és igazságtalan gondolkozású bírák vagytok? 5Halljátok csak, szeretett testvéreim, ugye az Isten éppen azokat választotta ki, akik a világ szemében szegények, hogy gazdagokká tegye őket a hitben, sőt örököseivé is annak az országnak, melyet az őt szeretőknek ígért? 6Ti pedig lenézitek a szegényt. Hát nem a gazdagok nyomnak el titeket erőszakkal s hurcolnak a törvény elé? 7Nem ők becsmérlik azt a jó nevet, amelyről elneveztek titeket? 8Ha ellenben az Íráshoz híven teljesítitek a királyi törvényt: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” – helyesen teszitek. 9De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, s a törvény mint törvényszegőket elmarasztal. 10Aki az egész törvényt megtartja, de egy dologban vét, az egész ellen vétkezik. 11Aki ugyanis azt mondta: „Ne paráználkodjál”, azt is megparancsolta: „Ne ölj.” Ha tehát nem paráználkodol, ellenben ölsz, törvényszegővé lettél. 12Úgy beszéljetek s úgy cselekedjetek, mint akik a szabadság törvényének felelősek. 13Irgalom nélkül sújtja az ítélet azt, aki nem gyakorolt irgalmasságot. Az irgalmasság azonban győzelmet arat az ítéleten.

A jócselekedetek gyakorlása.

14Mit használ, testvéreim, ha valaki azt mondja, hogy van hite, cselekedetei azonban nincsenek? Vajon üdvözítheti őt a hit? 15Mondjuk, hogy egy testvérnek vagy nővérnek nincs ruhája, s a mindennapi élelemben szükséget szenved. 16Ha mármost egyiktek azt mondja: „Menjetek
békével! Melegedjetek! Lakjatok jól!” – de nem adja meg nekik, amire életük fönntartására szükségük van, ugyan mit használ az nekik? 17Ugyanígy van a hittel is: ha nincsenek cselekedetei, önmagában holt. 18De valaki azt mondhatná: neked hited van, nekem pedig cselekedeteim. Mutasd meg nekem tettek nélküli hitedet, akkor én tetteimből bizonyítom hitemet. 19Te hiszed, hogy egy az Isten? Jól teszed. Ezt azonban az ördögök is hiszik – és mégis rettegnek. 20Meg akarsz győződni, te oktalan ember, hogy tettek nélkül meddő a hit? 21Vajon Ábrahám atyánk nem tettei alapján igazult-e meg, mivel fiát, Izsákot föláldozta az oltáron? 22Ebből láthatod, hogy a hit közreműködött ugyan tetteivel, de csak a tettek által vált tökéletessé. 23Így teljesedett be az Írás szava: „Ábrahám hitt Istennek, s ez megigazulására szolgált” és ezért „Isten barátjának” nevezték. 24Látjátok tehát, hogy tettek által igazul meg az ember, s nem csupán a hit által. 25Ugye a parázna Rácháb is a tettek által igazult meg, mert befogadta a kémeket, s aztán más úton bocsátotta el őket? 26Amint a test lélek nélkül halott, úgy a hit is halott tettek nélkül.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet