Keresés a Bibliában

12 1Abban az időben Heródes király üldözni kezdte a gyülekezet néhány tagját. 2Jakabot, János testvérét karddal kivégeztette. 3Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogatta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek ünnepe volt. 4Miután elfogatta, börtönbe vetette, és négy, egyenként négy katonából álló rajra bízta, hogy őrizzék, mert a pászkaünnep után akart nyilvános pert indítani. 5Pétert tehát a börtönben őrizték, az egyház pedig buzgón imádkozott érte Istenhez.
6Arra a napra virradó éjszakán, amikor Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilinccsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök strázsáltak. 7Íme, megjelent az Úr angyala, és világosság támadt a cellában. Oldalba bökte s fölébresztette Pétert, majd így szólt hozzá: „Kelj fel gyorsan!” Erre lehullottak a bilincsek a kezéről.
8Ezt mondta neki az angyal: „Övezd fel magad, és kösd fel sarudat!” Megtette. Ezt mondta neki: „Vedd fel köpenyed, és kövess engem!” 9Ekkor kiment, és követte, de nem fogta fel, hogy ami az angyal révén történik, valóság, hanem azt hitte, látomása van. 10Átmenve az első, majd a második őrségen, eljutottak a városba nyíló vaskapuhoz. Ez magától kinyílt előttük. Kimentek, és végighaladtak egy utcán. Akkor az angyal hirtelen eltávozott. 11Péter erre magához tért, és így szólt: „Most már tényleg tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amire a zsidó nép számított.”
12Amikor világossá lett előtte, hogy mi történt, elment Mária, a Jánosnak is nevezett Márk anyja házához, ahol sokan egybegyűlve imádkoztak. 13Amikor bezörgetett a kapun, egy Rodé nevű szolgáló jött, hogy kinyissa. 14Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. 15De azok ezt mondták: „Bolondokat beszélsz!” Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: „Az ő angyala az!” 16Péter azonban tovább zörgetett. Amikor kinyitották a kaput, és meglátták, elámultak. 17Akkor kezével intett, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki a börtönből az Úr. Majd hozzátette: „Mondjátok ezt el Jakabnak és a testvéreknek!” Azután kiment, és eltávozott.
18Amikor megvirradt, nem csekély zavar támadt a katonák között, hogy vajon mi történt Péterrel. 19Heródes kerestette. Mivel nem találta, kihallgatta az őrséget, és megparancsolta, hogy vessék őket börtönbe. Aztán Júdeából Caesareába ment, és ott tartózkodott.
20Heródes nagyon haragudott a tirusziakra és a szidóniakra. Ezek megegyeztek, és együtt jöttek hozzá. Miután megnyerték Blasztoszt, a király kamarását, békét kértek, mivel tartományukat a királyéból élelmezték. 21Egy kitűzött napon Heródes királyi ruhába öltözött, és bírói székére ülve beszédet intézett hozzájuk. 22A nép felkiáltott: „Isten hangja ez, nem emberé!” 23Abban a pillanatban lesújtott rá az Úr angyala, mivel nem Istennek adta a dicsőséget. Férgek ették meg, és meghalt.
24Az Úr igéje növekedett, és terjedt.
25Barnabás és Saul, miután elvégezték szolgálatukat Jeruzsálemben, visszatértek, és magukkal vitték a Márknak is nevezett Jánost.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet