Keresés a Bibliában

3 1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állanak be. (2Tim 10,25; Júd 1,21-23) 2Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, (Jel 13,6) 3Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. (3Móz 17,11) 4Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. (4Móz 14,24.30) 5Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. (Mát 7,15.20) 6Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bűnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól űzött asszonykákat, (4Móz 14,22) 7Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. (Gal 4,4.5) 8Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjű, a hitre nézve nem becsületes emberek. (2Móz 7,11) 9De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek előtt, a miképen amazoké is az lett. (Márk 16,16) 10Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútűrésemet, szeretetemet, türelmemet, (1Tim 4,6) 11Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémű üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekből megszabadított engem az Úr. (Csel 13,14.50;14,1.5.19.22) 12De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. (Mát 16,24.25) 13A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén. (Róm 8,17.2Kor;3,18; Fil 3,21; Kol 3,4) 14De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitől tanultad, (Eféz 1,1) 15És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által. 16A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, (2Pét 1,19.21) 17Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. (1Móz 2,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet