Keresés a Bibliában

16Megismétlem, senki ne tartson esztelennek! De ha mégis, akkor esztelenként fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. 17Amit mondok, nem az Úr akarata szerint mondom, hanem esztelenül: dicsekvésre vállalkozva. 18Minthogy sokan dicsekednek emberi szempontok szerint, én is dicsekedni fogok. 19Hiszen ti – bölcsek lévén – örömest eltűritek az eszteleneket. 20Eltűritek ugyanis, ha valaki leigáz titeket, élősködik rajtatok, kihasznál benneteket, hatalmaskodik rajtatok, vagy arcul üt titeket. 21Szégyenkezve mondom, ehhez, mint mondjátok, mi gyöngék voltunk.
De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, én is merész vagyok. 22Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. 23Krisztus szolgái? Mint tébolyult beszélek: nálam jobban senki. Vég nélküli fáradságban, számtalan bebörtönzésben, irdatlan sok verésben, sokszor halálos veszedelemben. 24Zsidóktól ötször kaptam egy híján negyven korbácsütést, 25háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek, háromszor szenvedtem hajótörést, egy nap s egy éjjel hányódtam a tenger hullámain. 26Gyakran voltam úton, veszélyben folyókon, veszélyben rablók között, veszélyben népem között, veszélyben pogányok között, veszélyben városban, veszélyben a vidéket járva, veszélyben a tengeren, veszélyben hamis testvérek között, 27fáradozva és robotolva, gyakori virrasztásban, étlen-szomjan, gyakori böjtölésben, hidegben elegendő ruha nélkül. 28Ezeken kívül ott van még a naponként rám nehezedő felelősség és aggodalom az összes egyházért. 29Ki olyan erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki bukhat el, hogy ne éreznék vele együtt? 30Ha dicsekednem kell, az erőtlenségeimmel fogok dicsekedni. 31Az Úr Jézus Istene és Atyja, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. 32Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon. 33Ablakon át, kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből.

KNB SZIT STL BD RUF KG