Keresés a Bibliában

16Ismét mondom: ne tartson engem senki esztelennek; de ha mégis, fogadjatok be mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem. (2Kor 5,13;12,6) 17A mit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem mintegy esztelenül a dicsekvésnek ezzel a merészségével, (1Móz 21,10.12) 18Mivelhogy sokan dicsekesznek test szerint, dicsekeszem én is. (2Kor 10,13;12,9;Fil 3,3-7) 19Hisz okosak lévén, örömest eltűritek az eszteleneket. (1Kor 4,10) 20Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arczul ver titeket. (Ján 3,13; Fil 2,8.10; Mát 12,40) 21Szégyenkezve mondom, mivelhogy mi erőtelenek voltunk; de a miben merész valaki, esztelenül szólok, merész vagyok én is. (2Kor,11 8. Zsid. 7,26. 1 Kor. 15,28. Eféz. 1,23.) 22Héberek ők? Én is. Izráeliták-é? Én is. Ábrahám magva-é? Én is. (Fil 3,5) 23Krisztus szolgái-é? (balgatagul szólok) én méginkább; több fáradság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. (1Kor 15,10;Csel 16,22.23) 24A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. (5Móz 25,3) 25Háromszor megostoroztak, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjt-napot a mélységben töltöttem; (Csel 27,41;Csel 14,19) 26Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyó vizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak közt; (Csel 13,50;27,2-9;Csel 9,22.25) 27Fáradságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban, éhségben és szomjúságban, gyakorta való bőjtölésben, hidegben és mezítelenségben. (2Kor 6,4.5) 28Mindezeken kívül van az én naponkénti zaklattatásom, az összes gyülekezetek gondja. (Csel 20,18) 29Ki beteg, hogy én is beteg ne volnék? Ki botránkozik meg, hogy én is ne égnék? (Róm 15,1) 30Ha dicsekednem kell, az én gyengeségemmel dicsekszem. (2Kor 12,5) 31Az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki mindörökké áldott, tudja, hogy nem hazudom. (Róm 1,25) 32Damaskusban Aretás király helytartója őrzette a damaskusiak városát, akarván engem megfogni; (Csel 9,24.25) 33És az ablakon át, kosárban bocsátottak le a kőfalon, és megmenekültem kezei közül. (Józs 2,15; Csel 9,25)

KNB SZIT STL BD RUF KG