Keresés a Bibliában

Az apostol dicsekvésének alapja.

11 1Bárcsak eltűrnétek részemről némi oktalanságot! De hiszen el is tűrtök engem. 2Én Isten féltékenységével aggódom értetek: hiszen eljegyeztelek titeket egy férfival, hogy tiszta szűzként vezesselek Krisztushoz. 3Félek azonban, hogy amint a kígyó álnokul rászedte Évát, úgy a ti értelmeteket is megronthatja és elfordíthatja a Krisztus iránt való őszinte odaadástól. 4Ha ugyanis valaki föllépne és más Jézust hirdetne, mint akit mi hirdettünk, vagy ha más lélekben részesülnétek, mint amiben részesültetek, vagy más evangéliumban, mint amit elfogadtatok: szívesen vennétek. 5Pedig azt gondolom, hogy semmivel sem vagyok kisebb a „fő-fő apostoloknál”. 6Ha a beszédben fogyatékos vagyok is, a tudásban nem. Ezt egyébként minden tekintetben részletesen megismertétek.

Önzetlensége.

7Vagy talán hibáztam azzal, amikor megaláztam magamat, hogy fölmagasztaljalak titeket, mivel Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek? 8Más egyházakat fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el, csak hogy nektek szolgálhassak. 9Amikor pedig nálatok voltam és szükséget szenvedtem, nem voltam senkinek terhére. Amiben ugyanis hiányt szenvedtem, azt a Makedóniából érkezett testvérek pótolták. Minden tekintetben ügyeltem tehát arra, hogy terhetekre ne legyek, és a jövőben is ügyelek. 10Krisztus igaza áll mellettem: ezen a dicsőségen Achája tájain sem eshetik csorba! 11Ugyan miért? Azért mert nem szeretlek titeket? Isten a tudója! 12De amit most teszek, a jövőben is megteszem, hogy alkalmat ne adjak azoknak, akik alkalmat keresnek arra, hogy dicsekvésükkel olyanoknak tűnjenek föl, mint mi. 13Az ilyenek álapostolok, álnok munkások, akik csak tettetik magukat Krisztus apostolainak. 14Nem is csoda, hiszen maga a sátán is a világosság angyalának tetteti magát. 15Nem is olyan nagy dolog tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak tettetik magukat. Végük méltó lesz tetteikhez.

Oktalan öndicsérete.

16Megismétlem: senki se tartson oktalannak. De ha mégis annak tartotok, fogadjatok el hát mint oktalant, hogy én is dicsekedhessem egy kissé. 17Amit most mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem oktalanul, amennyiben ilyen dolgokkal dicsekszem. 18Mivel olyan sokan dicsekszenek test szerint, én is dicsekszem. 19Hiszen örömest eltűritek az oktalanokat, mert ti okosak vagytok. 20Eltűritek, ha valaki titeket szolgaságra vet, ha kifoszt, ha kihasznál, ha fölétek kerekedik, ha arcul ver. 21Szégyenkezve vallom be, hogy mi ettől tartózkodtunk. De ha valaki dicsekedni mer – oktalanul mondom –, merek én is. 22Zsidók ők? Én is az vagyok.
Izraeliták? Én is.
Ábrahám ivadékai? Én is. 23Krisztus szolgái? Mint oktalan mondom: én még inkább. Többet fáradtam, börtönbe többször vetettek, módfelett sok verést kaptam, sokszor forogtam
halálveszélyben. 24A zsidóktól ötször kaptam egy híján negyvenet, 25háromszor megbotoztak, egyszer megköveztek,
háromszor szenvedtem hajótörést.
Egy nap s egy éjjel a nyílt tengeren hánykolódtam. 26Sokat voltam vándorúton,
veszélyben forogtam folyóvizeken, veszélyben rablók miatt, veszélyben népem részéről, veszélyben a pogányok között. Veszélyben városokban, veszélyben a pusztán,
veszélyben a tengeren, veszélyben hamis testvérek között. 27Fáradtam és kínlódtam, sokat virrasztottam,
éheztem és szomjaztam, gyakran böjtöltem,
fagyoskodtam és ruhátlan voltam. 28Minden mástól eltekintve mindennapi zaklatásom: az összes egyház gondja rám nehezedik. 29Ki gyönge, hogy én gyönge ne lennék?
Ki botránkozik meg, hogy én ne égnék? 30Ha dicsekednem kell, gyöngeségemmel dicsekszem. 31Isten, Urunk Jézus (Krisztusnak) atyja, aki mindenkor áldott, tudja, hogy nem hazudom. 32Damaszkuszban Aretász király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjon, 33de az ablakból kosárban bocsátottak le a falon, s így menekültem ki kezéből.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet