Keresés a Bibliában

2 1Az efezusi egyház angyalának írd meg:
Így szól, aki a hét csillagot tartja a jobbjában, aki a hét arany gyertyatartó között jár: 2Ismerem cselekedeteidet, fáradozásodat és béketűrésedet, és hogy nem szenvedheted a gonoszokat; hogy próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugnak találtad őket. 3Béketűrő vagy, és szenvedtél az én nevemért, és nem fáradtál el. 4De kifogásom van ellened: az, hogy elhagytad első szeretetedet. 5Emlékezz tehát arra, honnan estél ki, térj meg, és tedd azt, amit korábban tettél; mert különben föllépek ellened, és elmozdítom gyertyatartódat helyéről, ha nem térsz meg. 6De az megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök.
7Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak. A győztesnek enni adok az élet fájáról, mely Isten paradicsomában van!
(Ter 2,9; Ez 31,8) 8A szmirnai egyház angyalának írd meg:
Így szól az első és az utolsó, aki halott volt és él: (Iz 44,6) 9Ismerem szorongatásodat és szegénységedet – noha gazdag vagy –, és káromolnak azok, akik zsidónak mondják magukat, holott nem azok, hanem a sátán zsinagógája. 10Semmit se félj a rád váró szenvedésektől! Íme, az ördög közületek egyeseket börtönbe fog vetni, hogy próbára tegyen titeket, és szorongatásotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.
(Dán 1,12.14) 11Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: Aki győzni fog, azt nem sebzi meg a második halál!
12A pergamoni egyház angyalának írd meg:
Így szól, akié a kétélű kard: 13Tudom, hol laksz: ott, ahol a sátán székhelye van; és kitartasz nevem mellett, és nem tagadtad meg hitemet még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, az én tanúmat, az én hívemet megölték nálatok, ahol a sátán lakik. 14De van ellened némi kifogásom is, hogy vannak ott nálad követői Bálám tanításának, aki arra tanította Bálákot, hogy tőrbe csalja Izrael fiait, hogy áldozati húsból lakmározzanak és paráználkodjanak. (Szám 31,16; 25,1-2G) 15Így nálad is vannak olyanok, akik a nikolaiták tanításának követői. 16Térj meg tehát te is, különben csakhamar föllépek ellened, és harcba szállok azokkal szám kardjával.
17Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak. A győztesnek elrejtett mannát adok, és egy kis fehér követ adok neki, a kis kőre írva pedig új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja.
(Iz 62,2) 18A tiatírai egyház angyalának írd meg:
Így szól az Isten Fia, akinek a szeme olyan, mint a tűz lángja, és a lába hasonló a sárgarézhez: (Dán 10,5-6) 19Ismerem műveidet, hitedet, szeretetedet, szolgálatodat és béketűrésedet, és utóbbi tetteidet, amelyek számosabbak az előbbieknél. 20De van ellened egy kifogásom, hogy megengeded Jezabel asszonynak, aki magát prófétanőnek mondja, hogy tanítson, és elcsábítsa szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálványáldozatokból. (Szám 31,16; 25,1-2G) 21Időt adtam neki, hogy megtérjen, de nem akar megtérni paráznaságából. 22Íme, ágyba döntöm őt, és akik vele házasságtörést követnek el, igen nagy szorongatásban lesznek, ha nem fordulnak el tetteiktől. 23Fiait halállal ölöm meg, és megtudja minden egyház, hogy én vagyok a vesék és a szívek vizsgálója, és megfizetek közületek mindenkinek tettei szerint. (Zsolt 7,10;Zsolt 62,13) 24Nektek pedig azt mondom, a többieknek, akik Tiatírában vagytok, akik nem követik ezt a tanítást, és akik nem ismerték a sátán állítólagos mélységeit: Nem rakok rátok más terhet! 25Azonban amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök!

26Aki pedig győz és mindvégig megtartja cselekedeteimet,
annak hatalmat adok a nemzetek fölött,

27hogy vasvesszővel kormányozza azokat,
és összetörjenek, mint a cserépedény
,

28amint én is megkaptam Atyámtól,
és neki adom a hajnalcsillagot.

29Akinek van füle, hallja meg,
mit mond a Lélek az egyházaknak!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

2,1 Az egyház angyala a közösség vezetője, püspöke, aki felelős az adott egyház életéért.

2,17 Jelképes kifejezések: elrejtett manna – az örök boldogság »étele«; kis fehér kő – bajvívásban a győztes egy követ kapott, amelyet átadott a bíróságnak, a fekete kő viszont elmarasztaló ítéletet jelentett. Innen eredhet a kép, s azt jelenti, hogy Jézus a győzelem jelét adja a hűségeseknek, mely feljogosítja őket, hogy bejussanak az örök életre.

2,24 A sátán mélységei: Jezabel és követői azt hirdették magukról, hogy Isten titkait, Isten mélységeit ismerik. János szerint az ő tanításuk és magatartásuk nem Istennek, hanem a sátánnak a mélységeiből fakadnak.

Előző fejezet Következő fejezet