Keresés a Bibliában

2 1Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezeket mondja az, a ki az ő jobbkezében tartja a hét csillagot, a ki jár a hét arany gyertyatartó között: (Jel 1,13) 2Tudom a te dolgaidat, és a te fáradságodat és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, a kik apostoloknak mondják magokat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket; (Jel 19,16.1Tim;6,15) 3És terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál és nem fáradtál el. (Jel 13,5) 4De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. (Jel 12,6) 5Emlékezzél meg azért honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd; ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartódat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. (Jel 1,20) 6De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölöd, a melyeket én is gyűlölök. (Jel,2 15.) 7A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, a mely az Isten paradicsomának közepette van. (Jel 22,2.1Móz;2,9) 8A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Első és Utolsó, a ki halott vala és él: (Jel 1,17.18) 9Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat és szegénységedet (de gazdag vagy), és azoknak káromkodását, a kik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. (Jel 3,9) 10Semmit ne félj azoktól, a miket szenvedned kell: Ímé a Sátán egynéhányat ti közületek a tömlöczbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 3,11) 11A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A ki győz, annak nem árt a második halál. (Jel 20,14;21,8) 12A Pergámumbeli gyülekezet angyalának írd meg: Ezt mondja az, a kinél a kétélű éles kard van: (Jel 1,16;19,15; Zsid 4,12) 13Tudom a te dolgaidat, és hogy hol lakol, a hol a Sátán királyiszéke van; és az én nevemet megtartod, és az én hitemet nem tagadtad meg Antipásnak, az én hű bizonyságomnak napjaiban sem, a ki megöleték nálatok, a hol a Sátán lakik. (Ésa 47,7.8) 14De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálad, a kik a Bálám tanítását tartják, a ki Bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izráel fiai elé, hogy egyenek a bálványáldozatokból, és paráználkodjanak. (4Móz 25,1.2.3;31,16) 15Így vannak nálad is, a kik a Nikolaiták tanítását tartják, a mit gyűlölök. (Jel,2 6.) 16Térj meg: ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen számnak kardjával. (Jel 1,16;19,15.21) 17A kinek van füle hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, a melyet senki nem tud, csak az, a ki kapja. (2Móz 16,32-34;Jel 3,12.22.4) 18A Thiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg: Ezt mondja az Isten Fia, a kinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és a kinek lábai hasonlók az ízzó fényű érczhez: (Jel 1,14;19,12;Jel 1,15) 19Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. (Jel 6,15-17;Mát 25,31-40; Luk 22,28-30) 20De van valami kevés panaszom ellened, mert megengeded amaz asszonynak, Jézabelnek, a ki magát prófétának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak és a bálványáldozatokból egyenek. (Csel 15,20;1Kir 16,31) 21Adtam néki időt is, hogy megtérjen az ő paráználkodásából; és nem tért meg. 22Íme én ágyba vetem őt, és azokat, a kik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeteikből. (Mik 4,10) 23És az ő fiait megölöm halállal; és megtudják a gyülekezetek mind, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója; és mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. (Zsolt 7,10;Jel 20,12;22,12; Zsolt 62,13; Jer 17,10;32,19; Mát 16,27; Róm 2,6.1Kor;3,8.2Kor;5,10) 24Néktek pedig azt mondom és mind a többi Thiatirabelieknek is, a kiknél nincsen e tudomány, és a kik nem ismerik a Sátán mélységeit, a mint ők nevezik: nem vetek reátok más terhet, (Dán 8,10;Jel,2 1. 2.) 25Hanem a mi nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. (Jel 3,11) 26És a ki győz, és a ki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon; (Jel 11,3) 27És uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek; a miképen én is vettem az én Atyámtól: (Jel 12,5;19,15; Zsolt 2,9) 28És adom annak a hajnalcsillagot. (Jel 22,16.2Pét;1,19) 29A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. (Jel 20,2.1Móz;3,1.4.15)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet