Keresés a Bibliában

1 1Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten adott neki, hogy szolgáinak megmutassa mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie. Elküldte angyalát, és kijelentette szolgájának, Jánosnak, (Dán 2,28-29) 2aki tanúságot tett Isten igéjéről és Jézus Krisztus tanúbizonyságáról, mindarról, amit látott. 3Boldog az, aki olvassa és aki hallja ennek a próféciának igéit, és megtartja mindazt, ami abban meg van írva, mert az idő közel van!
4János a hét egyháznak, amelyek Ázsiában vannak. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki voltés aki eljövendő; és a hét szellemtől, akik az ő trónja előtt vannak; (Kiv 3,14G}<fs) 5és Jézus Krisztustól, aki hűséges tanú, elsőszülött a halottak közül, és fejedelme a föld királyainak; aki szeretett minket és megszabadított bennünket bűneinktőla saját vére által, (Zsolt 89,38. 28;Zsolt 130,8}<fs) 6és Istene és Atyja számára királysággá és papokká tett minket; övé a dicsőség és az uralom örökkön-örökké! Ámen.
(Kiv 19,6) 7Íme, a felhőkön jön, és látni fogja őt minden szem, és akik őt átszúrták. Gyászolja majd őt a föld összes népe. Igen! Ámen.
(Dán 7,13;Zak 12,10) 8Én vagyok az Alfa és az Ómega, mondja az Úr, az Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.
(Kiv 3,14G) 9Én, János, Jézusban testvéretek, és társatok a szorongattatásban, az uralomban és a béketűrésben, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten igéjéért és Jézus tanúbizonyságáért. 10A Lélekben elragadtatásba estem az Úr napján, és hátam mögött olyan nagy hangot hallottam, mint a harsonáé, 11amely így szólt: »Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodíceába!« 12Megfordultam, hogy lássam a hangot, amely velem beszélt; és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13és a hét arany gyertyatartó között az Emberfiához hasonlót, bokáig érő ruhába öltözve, és a mellén arany övvel körülövezve. (Dán 7,13; Ez 9,2.11G; Dán 10,5) 14A feje és a haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, és mint a hó, és a szeme olyan, mint a tűz lángja. 15Lába hasonló volt a kemencében izzó sárgarézhez, és a hangja, mint a nagy vizek zúgása. (Dán 7,9; 10,6;Ez 1,24) 16Jobbjában hét csillagot tartott, és a szájából kétélű kard állt ki. Az arca olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap.
17Amikor megláttam őt, a lába elé hullottam, mint egy halott. A jobbját rámtette, és azt mondta: »Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, (Iz 44,2.6) 18az élő, bár halott voltam; de íme élek örökkön-örökké; nálam vannak a halál és az alvilág kulcsai. 19Írd föl tehát, amiket láttál, és amik vannak, és amiknek ezek után kell megtörténniük! (Dán 2,29) 20A hét csillag titka, amelyet a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartó: a hét csillag a hét egyház angyala; és a hét gyertyatartó a hét egyház.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,4 A hét egyház (11.v.) Ázsia római tartományban volt (a mai Törökország nyugati része), Efezus volt a tartományi székhely. – A könyvben gyakoriak a feltáró irodalom képei és kifejezőeszközei. Hét angyalról szó van Tóbiás könyvében is (12,15); a Jel 4,5-ben a hét lámpás őket jelképezi; később hét harsonát kapnak (8,2).

Következő fejezet