Keresés a Bibliában

5 1Erre a szabadságra tett szabaddá minket Krisztus. Legyetek tehát állhatatosak, és ne vegyétek magatokra ismét a szolgaság igáját. 2Íme én, Pál, mondom nektek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. 3Újra tanúságot teszek minden ember előtt, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. 4Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvényben keresitek a megigazulást, kiestetek a kegyelemből. 5Mert mi a Lélek által, hitből várjuk a megigazulás reményét. 6Hiszen Krisztus Jézusban sem a körülmetélés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.
7Jól futottatok; ki akadályozott meg benneteket, hogy engedelmeskedjetek az igazságnak? 8Ez a hitegetés nem attól van, aki meghívott titeket. 9Egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti. 10Bízom bennetek az Úrban, hogy nem fogtok másképp vélekedni. Aki pedig megzavar titeket, viselni fogja az ítéletet, akárki legyen is az. 11Én pedig, testvérek, ha még most is a körülmetélkedést hirdetem, miért szenvedek még mindig üldözést? Akkor megszűnt a kereszt botránya. 12Bárcsak egészen megcsonkítanák magukat azok, akik titeket megzavarnak!
13Mert ti szabadságra vagytok hivatva, testvérek, csak a szabadság ne legyen kibúvó a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak!
14Mert az egész törvény egy mondatban teljesedik be, mégpedig ebben: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat«. (Lev 19,18) 15De ha egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emésszétek!
16Azt mondom tehát: Lélek szerint járjatok, és ne teljesítsétek a test kívánságait! 17Mert a test a Lélek ellen vágyakozik, a Lélek pedig a test ellen; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek. 18Ha a Lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. 19A test cselekedetei nyilvánvalók: paráznaság, tisztátalanság, bujaság, 20bálványimádás, mágia, ellenségeskedés, viszálykodás, versengés, harag, veszekedés, széthúzás, szakadás, 21irigykedés, részegeskedés, tobzódás és hasonlók. Ezekről előre mondom nektek, mint előbb is mondtam, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. 22A Lélek gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 23szelídség, önmegtartóztatás. Ilyenek ellen nincsen törvény. 24Akik pedig Krisztus Jézuséi, megfeszítették testüket a vétkekkel és a kívánságokkal együtt. 25Ha a Lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint!
26Ne vágyódjunk a hiú dicsőség után, egymást ingerelve, egymásra irigykedve!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet