Keresés a Bibliában

8 1Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki a mennyei Felség királyi székének jobbjára üle, (Eféz 1,20) 2Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített. (1Kor 11,1) 3Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, a miért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, a mit áldozatul vigyen. (Eféz 5,2) 4Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, a kik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal, (Zsolt 50,15;Eféz 5,19; Kol 3,16) 5A kik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálnak, a mint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, a mely a hegyen mutattatott néked. (Kol 2,17;2Móz 25,40) 6Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, a mely jobb ígéretek alapján köttetett. (2Kor 3,6) 7Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak. (Eféz 6,18;Zsolt 145,18) 8Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új szövetséget kötök. (Jer 31,31.32) 9Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr. (2Móz 19,5.6;2Móz 32,7.8) 10Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem. (Ésa 54,13) 11És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig. (Ján 14,26) 12Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. (Jer 31,34) 13Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; a mi pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. (Róm 8,28. 29. Zsid,8 19. Zsid. 10,22. 12,24. 9,14.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet