Keresés a Bibliában

5 1Mert minden főpap emberek közül választatván, emberekért rendeltetik az Isten előtt való dolgokban, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen a bűnökért, (1Móz 48,21;1Móz 47,9) 2A ki képes együttérezni a tudatlanokkal és tévelygőkkel, mivelhogy maga is körül van véve gyarlósággal. (4Móz 15,24) 3És ezért köteles, miképen a népért, azonképen önmagáért is áldozni a bűnökért. (3Móz 16,6-16) 4És senki sem veszi magának e tisztességet, hanem a kit Isten hív el, miként Áront is. (2Móz 28,1) 5Hasonnlóképen Krisztus sem maga dicsőítette meg magát azzal, hogy főpap lett, hanem az, a ki így szólott hozzá: Én Fiam vagy te, ma szűltelek téged. (Zsolt 2,7) 6Miképen másutt is mondja: Te örökké való pap vagy, Melkisédek rendje szerint. (Zsolt 110,4) 7Ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, a ki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő istenfélelméért, (Mát 26,39;27,46;Luk 22,42-44) 8Ámbár Fiú, megtanulta azokból, a miket szenvedett, az engedelmességet; (Mát 3,17; Fil 2,6-8) 9És tökéletességre jutván, örök idvesség szerzője lett mindazokra nézve, a kik neki engedelmeskednek, (1Móz 48,13-20) 10Neveztetvén az Istentől Melkisédek rendje szerint való főpapnak. (1Móz 14,18-20; Zsolt 110,4) 11A kiről nekünk sok és nehezen megmagyarázható mondani valónk van, mivel restek lettetek a hallásra. (2Móz 2,2;2Móz 1,22) 12Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, a kiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. (1Kor 3,1-3.1Pét;2,2) 13Mert mindaz, a ki tejjel él, járatlan az igazságnak beszédiben, mivelhogy kiskorú: (Zsid 2,25;Zsid 2,10) 14Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre. (Zsid 2,17;22,4;Zsid 21,2.10; Gal 4,26; Zsid 11,10;12,22;13,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet