Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

1Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei, 2Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére; »

2. fejezet

1Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, 2Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, »

3. fejezet

1Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd; 2Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven. »

4. fejezet

1Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. 2Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok. »

5. fejezet

1Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, 2Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajakid megőrizzék. »

6. fejezet

1Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért: 2Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel. »

7. fejezet

1Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. 2Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét. »

8. fejezet

1Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát? 2A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. »

9. fejezet

1Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván. 2Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. »

10. fejezet

1Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. 2Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. »

11. fejezet

1Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki. 2Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van. »

12. fejezet

1A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő. 2Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul. »

13. fejezet

1A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád. 2A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel. »

14. fejezet

1A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt. 2A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt. »

15. fejezet

1Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. 2A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. »

16. fejezet

1Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete. 2Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az! »

17. fejezet

1Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. 2Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi. »

18. fejezet

1A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik. 2Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen. »

19. fejezet

1Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond. 2A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csak a lábával siet, hibázik. »

20. fejezet

1A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs! 2Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen. »

21. fejezet

1Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt! 2Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. »

22. fejezet

1Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. 2A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. »

23. fejezet

1Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted. 2És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy. »

24. fejezet

1Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni. 2Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik. »

25. fejezet

1Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei. 2Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. »

26. fejezet

1Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség. 2Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. »

27. fejezet

1Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. 2Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid. »

28. fejezet

1Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak. 2Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása. »

29. fejezet

1A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. 2Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép; mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép. »

30. fejezet

1Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak. 2Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. »

31. fejezet

1Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja. 2Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke? »

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bir - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsdr - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Ének.Én - Ésa - Jer - Sir - Ezék - Dán - Hós - Jóel - Ámós - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Sof - Agg - Zak - Malak - Mát - Márk - Luk - Ján - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Eféz - Fil - Kol - 1Thess - 2Thess - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel