Keresés a Bibliában

KNB SZIT STL BD RUF KG

1. fejezet

Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának példabeszédei, Bölcseség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére; >>

2. fejezet

Fiam! ha beveszed az én beszédimet, és az én parancsolatimat elrejted magadnál, Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre, >>

3. fejezet

Fiam! az én tanításomról el ne felejtkezzél, és az én parancsolatimat megőrizze a te elméd; Mert napoknak hosszú voltát, és sok esztendős életet, és békességet hoznak néked bőven. >>

4. fejezet

Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyelmezzetek az értelemnek megtudására. Mert jó tanulságot adok néktek; az én tudományomat el ne hagyjátok. >>

5. fejezet

Fiam! az én bölcseségemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, Hogy megtartsd a meggondolást, és a tudományt a te ajakid megőrizzék. >>

6. fejezet

Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, és kezedet adván, kötelezted magadat másért: Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel. >>

7. fejezet

Fiam, tartsd meg az én beszédeimet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. Az én parancsolatimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét. >>

8. fejezet

Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát? A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg. >>

9. fejezet

Bölcseség megépítette az ő házát, annak hét oszlopát kivágván. Megölte vágnivalóit, kitöltötte borát, asztalát is elkészítette. >>

10. fejezet

Salamon bölcs mondásai. A bölcs fiú örvendezteti az ő atyját; a bolond fiú pedig szomorúsága az ő anyjának. Nem használnak a gonoszság kincsei; az igazság pedig megszabadít a halálból. >>

11. fejezet

Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki. Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van. >>

12. fejezet

A jó ember jóakaratot nyer az Úrtól; de a gonosz embert kárhoztatja ő. Nem erősül meg ember az istentelenséggel; az igazaknak pedig gyökerök ki nem mozdul. >>

13. fejezet

A bölcs fiú enged atyja intésének; de a csúfoló semmi dorgálásnak helyt nem ád. A férfi az ő szájának gyümölcséből él jóval; a hitetlenek lelke pedig bosszúságtétellel. >>

14. fejezet

A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt. A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt. >>

15. fejezet

Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. >>

16. fejezet

Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete. Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az! >>

17. fejezet

Jobb a száraz falat, melylyel van csendesség; mint a levágott barmokkal teljes ház, melyben háborúság van. Az értelmes szolga uralkodik a gyalázatos fiún, és az atyafiak között az örökségnek részét veszi. >>

18. fejezet

A maga kivánsága után megy az agyas ember, minden igaz bölcseség ellen dühösködik. Nem gyönyörködik a bolond az értelemben, hanem abban, hogy az ő elméje nyilvánvalóvá legyen. >>

19. fejezet

Jobb a tökéletesen járó szegény a gonosz nyelvűnél, a ki bolond. A lélek sem jó tudomány nélkül; és a ki csak a lábával siet, hibázik. >>

20. fejezet

A bor csúfoló, a részegítő ital háborgó, és valaki abba beletéved, nem bölcs! Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a királynak rettentése; a ki azt haragra ingerli, vétkezik a maga élete ellen. >>

21. fejezet

Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt! Az embernek minden úta igaz a maga szemei előtt; de a szívek vizsgálója az Úr. >>

22. fejezet

Kivánatosb a jó hírnév nagy gazdagságnál; ezüstnél és aranynál a kedvesség jobb. A gazdag és szegény összetalálkoznak, mindkettőt pedig az Úr szerzi. >>

23. fejezet

Mikor leülsz enni az uralkodóval, szorgalmasan reá vigyázz, ki van előtted. És kést tégy a torkodra, ha mértékletlen vagy. >>

24. fejezet

Ne irígykedjél a gonosztevőkre, se ne kivánj azokkal lenni. Mert pusztítást gondol az ő szívök, és bajt szólnak az ő ajkaik. >>

25. fejezet

Még ezek is Salamon példabeszédei, melyeket összeszedegettek Ezékiásnak, a Júda királyának emberei. Az Istennek tisztességére van a dolgot eltitkolni; a királyoknak pedig tisztességére van a dolgot kikutatni. >>

26. fejezet

Mint a hó a nyárhoz és az eső az aratáshoz, úgy nem illik a bolondhoz a tisztesség. Miképen a madár elmegy és a fecske elrepül, azonképen az ok nélkül való átok nem száll az emberre. >>

27. fejezet

Ne dicsekedjél a holnapi nappal; mert nem tudod, mit hoz a nap tereád. Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid. >>

28. fejezet

Minden istentelen fut, ha senki nem üldözi is; az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak. Az ország bűne miatt sok annak a fejedelme; az eszes és tudós ember által pedig hosszabbodik fennállása. >>

29. fejezet

A ki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. Mikor öregbülnek az igazak, örül a nép; mikor pedig uralkodik az istentelen, sóhajt a nép. >>

30. fejezet

Agurnak, a Jáké fiának beszédei, próféczia, melyet mondott a férfiú Itielnek, Itielnek és Ukálnak. Minden embernél tudatlanabb vagyok én, és nincs emberi értelem én bennem. >>

31. fejezet

Lemuel király beszédei, próféczia, melylyel tanította vala őt az anyja. Mit szóljak, fiam? mit, én méhem gyermeke? mit, én fogadásimnak gyermeke? >>

1Móz - 2Móz - 3Móz - 4Móz - 5Móz - Józs - Bir - Ruth - 1Sám - 2Sám - 1Kir - 2Kir - 1Krón - 2Krón - Ezsdr - Neh - Eszt - Jób - Zsolt - Péld - Préd - Ének.Én - Ésa - Jer - Sir - Ezék - Dán - Hós - Jóel - Ámós - Abd - Jón - Mik - Náh - Hab - Sof - Agg - Zak - Malak - Mát - Márk - Luk - Ján - Csel - Róm - 1Kor - 2Kor - Gal - Eféz - Fil - Kol - 1Thess - 2Thess - 1Tim - 2Tim - Tit - Filem - Zsid - Jak - 1Pét - 2Pét - 1Ján - 2Ján - 3Ján - Júd - Jel