Keresés a Bibliában

15 1Akkor írástudók és farizeusok jőnek vala Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván: 2Miért hágják át a te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak. (5Móz 4,2;Luk 11,38) 3Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által? (Luk 22,30) 4Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: A ki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. (2Móz 20,12;21,17) 5Ti pedig ezt mondjátok: A ki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, a mivel megsegíthetlek, az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját. (Mát 20,16; Márk 10,31; Luk 13,30) 6És erőtelenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által. (Mát 21,33) 7Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván: (Ésa 29,13) 8Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem. (Mát 7,12; Róm 13,10; Gal 5,14) 9Pedig hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, a melyek embereknek parancsolatai. 10És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg: (Márk 12,35-37; Luk 20,41-44) 11Nem az fertőzteti meg az embert, a mi a szájon bemegy, hanem a mi kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert. (1Tim 4,4;Mát 12,34) 12Akkor hozzájárulván az ő tanítványai, mondának néki: Tudod-é, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak? (Zsolt 110,1; Mát 26,64) 13Ő pedig felelvén, monda: Minden plánta, a melyet nem az én mennyei Atyám plántált, kitépetik. 14Hagyjátok őket; vakoknak vak vezetői ők: ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek. (Mát 23,24; Luk 6,39; Róm 2,19) 15Péter pedig felelvén, monda néki: Magyarázd meg nékünk ezt a példázatot. (Márk 12,38-40; Luk 11,39-52;20,45-47) 16Jézus pedig monda: Ti is értelem nélkül vagytok-é még? 17Mégsem értitek-é, hogy minden, a mi a szájon bemegy, a gyomorba jut, és az árnyékszékbe vettetik? (Malak 2,7.8) 18A mik pedig a szájból jőnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. (Luk 11,46) 19Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. (1Móz 8,21) 20Ezek fertőztetik meg az embert; de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert. (Róm 9,16.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG