Keresés a Bibliában

24 1A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz menének, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velök. (Mát 28,1-10; Márk 16,1-10; Ján 20,1-18) 2És a követ a sírról elhengerítve találák. (Luk 1,7.15.26.34; Mát 3,11; Márk 1,7; Luk 3,16) 3És mikor bementek, nem találák az Úr Jézus testét. (1Kor 4,7) 4És lőn, hogy mikor ők e felett megdöbbenének, ímé két férfiú álla melléjök fényes öltözetben: (Luk 1,20;Malak 3,1; Mát 11,10; Márk 1,2; Luk 1,17) 5És mikor ők megrémülvén a földre hajták orczájokat, azok mondának nékik: Mit keresitek a holtak között az élőt? (Márk 16,5.6) 6Nincs itt, hanem feltámadott: emlékezzetek rá, mint beszélt néktek, még mikor Galileában volt, (Mát 17,22.23) 7Mondván: Szükség az ember Fiának átadatni a bűnös emberek kezébe, és megfeszíttetni, és harmadnapon feltámadni. (Luk 9,22;17,25; Mát 16,21;17,22;20,18; Márk 8,31;9,31;10,33) 8Megemlékezének azért az ő szavairól. (Luk,24 11.) 9És visszatérvén a sírtól, elmondák mindezeket a tizenegynek, és mind a többieknek. (Mát 28,8-10) 10Valának pedig Mária Magdaléna, és Johanna, és a Jakab anyja Mária, és egyéb asszonyok ő velök, a kik ezeket mondák az apostoloknak. (Luk 8,2.3) 11De az ő szavuk csak üres beszédnek látszék azok előtt; és nem hivének nékik. (Luk 13,3;17,2; Mát 11,27;28,18; Luk 10,22; Zsid 2,8) 12Péter azonban felkelvén elfuta a sírhoz, és behajolván látá, hogy csak a lepedők vannak ott; és elméne, magában csodálkozván e dolgon. (Ján 20,3-8) 13És ímé azok közül ketten mennek vala ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől hatvan futamatnyira vala, melynek neve vala Emmaus. (Márk 16,12) 14És beszélgetének magok közt mindazokról, a mik történtek. (Luk 13,16; Mát 10,24; Luk 6,40) 15És lőn, hogy a mint beszélgetének és egymástól kérdezősködének, maga Jézus hozzájok menvén, velök együtt megy vala az úton. (Mát 24,9) 16De az ő szemeik visszatartóztatának, hogy őt meg ne ismerjék. (1Kir 16,24) 17Monda pedig nékik: Micsoda szavak ezek, a melyeket egymással váltotok jártotokban? és miért vagytok szomorú ábrázattal? (1Móz 33,19;48,22; Józs 24,32) 18Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, monda néki: Csak te vagy-é jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod minémű dolgok lettek abban e napokon? 19És monda nékik: Micsoda dolgok? Azok pedig mondának néki: A melyek esének a Názáretbeli Jézuson, ki próféta vala, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt: (Zsolt 69,5) 20És mimódon adák őt a főpapok és a mi főembereink halálos ítéletre, és megfeszíték őt. (Luk 14,26;16,7; Luk 24,49) 21Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, a ki meg fogja váltani az Izráelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. (Luk 9,52.53) 22Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, kik jó reggel a sírnál valának; (Luk,24 10. Mát. 28,8.) 23És mikor nem találták az ő testét, haza jöttek, mondván, hogy angyalok jelenését is látták, kik azt mondják, hogy ő él. (Luk,24 40. 54. Luk 4,14.;Luk 5,37;8,18; Mát 3,17;17,5; Márk 1,11;9,7; Luk 3,22;9,35.2Pét;1,17) 24És azok közül némelyek, kik velünk valának, elmenének a sírhoz, és úgy találák, a mint az asszonyok is mondták; őt pedig nem látták. (Luk,24 12.) 25És ő monda nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhivésére, a miket a próféták szóltak! (1Ján 3,23) 26Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? (Zsolt 110,7) 27És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázza vala nékik minden írásokban, a mik ő felőle megirattak. (Dán 9,26; Csel 4,28) 28Elközelítének pedig a faluhoz, a melybe mennek vala; és ő úgy tőn, mintha tovább menne. (Luk 14,26;15,26) 29De kényszeríték őt, mondván: Maradj velünk, mert immár beestvéledik, és a nap lehanyatlott! Beméne azért, hogy velök maradjon. 30És lőn, mikor leült velök, a kenyeret vévén, megáldá, és megszegvén, nékik adá. 31És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerék őt; de ő eltünt előlük. (Luk 6,14; Luk 7,16;24,19) 32És mondának egymásnak: Avagy nem gerjedezett-é a mi szívünk mi bennünk, mikor nékünk szóla az úton, és mikor magyarázá nékünk az írásokat? (Luk,24 27.) 33És felkelvén azon órában, visszatérének Jeruzsálembe, és egybegyűlve találák a tizenegyet és azokat, a kik velök valának. 34Kik ezt mondják vala: Feltámadott az Úr bizonynyal, és megjelent Simonnak! (1Kor 15,5) 35És ezek is elbeszélék, mi történt az úton, és miképen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről. (Luk 10,28;17,12;18,9) 36És mikor ezeket beszélék, megálla maga Jézus ő közöttök, és monda nékik: Békesség néktek! (Márk 16,14; Ján 20,19.1Kor;15,5) 37Megrémülvén pedig és félvén, azt hivék, hogy valami lelket látnak. (Luk 7,33;13,33) 38És monda nékik: Miért háborodtatok meg, és miért támadnak szívetekben okoskodások? (Márk 4,40) 39Lássátok meg az én kezeimet és lábaimat, hogy én magam vagyok: tapogassatok meg engem, és lássatok; mert a léleknek nincs húsa és csontja, a mint látjátok, hogy nékem van! (Ján 20,20.27) 40És ezeket mondván, megmutatá nékik kezeit és lábait. 41Mikor pedig még nem hívék az öröm miatt, és csodálkozának, monda nékik: Van-é itt valami enni valótok? (Ésa 54,13; Jer 31,33.34) 42Ők pedig adának néki egy darab sült halat, és valami lépesmézet, (Luk 1,18; Mát 11,27; Luk 10,22) 43Melyeket elvőn, és előttök evék. (Csel 10,40.41) 44És monda nékik: Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, a mik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál és a zsoltárokban én felőlem. (Mát 16,21) 45Akkor megnyilatkoztatá az ő elméjöket, hogy értsék az írásokat. (Csel 16,14) 46És monda nékik: Így van megírva, és így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: (Dán 9,26) 47És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. (Csel 2,38;4,12) 48Ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. (Luk 17,8) 49És ímé én elküldöm ti reátok az én Atyámnak ígéretét; ti pedig maradjatok Jeruzsálem városában, mígnem felruháztattok mennyei erővel. (Ján 15,26;Csel 1,4;2,1-4) 50Kivivé pedig őket Bethániáig; és felemelvén az ő kezeit, megáldá őket. (Luk 4,14) 51És lőn, hogy míg áldá őket, tőlök elszakadván, felviteték a mennybe. (Márk 16,19; Csel 1,9) 52Ők pedig imádván őt, visszatérének nagy örömmel Jeruzsálembe; (Luk 15,5) 53És mindenkor a templomban valának, dícsérvén és áldván az Istent. Ámen. (Csel 1,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet