Keresés a Bibliában

3 1A Sárdisbeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az, a kinél van az isteni hét lélek és a hét csillag: Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, és halott vagy. (Jel 1,16) 2Vigyázz, és erősítsd meg a többieket, a kik haló félben vannak; mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. (Jak 5,19.20) 3Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad; és tartsd meg, és térj meg. Hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. (Mát 24,42-44.1Thess;5,2) 4De van Sárdisban egy kevés neved, azoké a kik nem fertőztették meg a ruháikat: és fehérben fognak velem járni; mert méltók arra. (Jel,3 9.;Jel,3 1. 2. 5.) 5A ki győz, az fehér ruhákba öltözik; és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én Atyám előtt és az ő angyalai előtt. (Jel 13,8;20,12;21,27.2Móz;32,32; Zsolt 69,29; Fil 4,3;Mát 10,32;25,31-40) 6A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. 7A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Dávid kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: (Ésa 22,22) 8Tudom a te dolgaidat (ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, a melyet senki be nem zárhat), hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. (Jel 19,10.1Ján;5,10) 9Ímé én adok a Sátán zsinagógájából, azok közül, a kik zsidóknak mondják magukat és nem azok, hanem hazudnak; ímé azt mívelem, hogy azok eljőjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. (Jel 2,9) 10Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, a mely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. (Jel 11,7;Dán 7,7) 11Ímé eljövök hamar: tartsd meg a mi nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. (Jel 2,25;Jel 2,10) 12A ki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, a mely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. (Jel 2,17;22,4;Jel 21,2.10; Gal 4,26; Zsid 11,10;12,22;13,14) 13A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. (Jel 11,7;17,8) 14A Laodiczeabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete: (Jel 19,11;Ján 1,1-3; Kol 1,15) 15Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy hév. (Jel,3 8.) 16Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. (Jel 11,7; Dán 7,21) 17Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, és meggazdagodtam és semmire nincs szükségem; és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult és a nyavalyás és szegény és vak és mezítelen: (Jel 3,5;20,12;21,27.2Móz;32,32; Zsolt 69,29; Fil 4,3;1Pét 1,20) 18Azt tanácslom néked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy; és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rútsága; és szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. (Jel 7,13) 19A kiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem: légy buzgóságos azért, és térj meg. (Zsid 12,6; Jak 1,12) 20Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. (Jel 13,1-11;17,11-14) 21A ki győz, megadom annak, hogy az én királyiszékembe űljön velem, a mint én is győztem és ültem az én Atyámmal az ő királyiszékében. (Jel,3 1-3. Jel 19,20.) 22A kinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek. (Mát 24,14.2Thess;2,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet