Keresés a Bibliában

3 1Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen. (Jak 4,7; Eféz 6,12.13; Fil 1,30) 2Mert mindnyájan sokképen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. (Jak 1,15.1Thess;2,12; Zsid 13,21) 3Ímé a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testöket igazgatjuk. (Eféz 3,16) 4Ímé a hajók is, noha mily nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól oda fordíttatnak, a hová a kormányos szándéka akarja. (2Kor 1,19.1Thess;1,1.2Thess;1,1; Csel 17,4; Róm 5,2) 5Ezenképen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal hányja magát. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! (Jak 1,1.1Kor;9,5; Csel 12,12) 6A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától. (Mát 15,11.18.19;12,36.37) 7Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető és meg is szelidíttetett az emberi természet által: (Ján 1,43;21,15-17;1Pét 1,1) 8De a nyelvet az emberek közül senki sem szelidítheti meg; fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. (Zsolt 140,4) 9Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, a kik az Isten hasonlatosságára teremttettek: (Péld 18,21;1Móz 1,27) 10Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyámfiai, nem kellene ezeknek így lenni! (1Pét 1,15;Jak 2,18) 11Vajjon a forrás ugyan abból a nyílásból csörgedeztet-é édest és keserűt? (1Kor 14,1.3) 12Avagy atyámfiai, teremhet-é a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. (Mát 7,16.18) 13Kicsoda köztetek bölcs és okos? Mutassa meg az ő jó életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. (5Móz 1,13;Jak 2,18) 14Ha pedig keserű irígység és czivódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. (Eféz 4,31) 15Ez nem az a bölcsesség, a mely felülről jő, hanem földi, testi és ördögi. (Jak 1,5;3,17; Gal 5,19.21) 16Mert a hol irígység és czivakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. (Zsid 3,14) 17A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. 18Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak. (Ésa 32,17;Mát 5,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet