Keresés a Bibliában

1 1Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet. (1Pét 1,1) 2Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, (1Pét 1,6; Róm 5,3) 3Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. (Róm 5,3) 4A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. (Ésa 53,6; Zsid 13,20; Ján 10,10.11; Ezék 34,11) 5Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. (Márk 11,24;Péld 2,6) 6De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. (Mát 21,21; Márk 11,24) 7Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; (1Tim 2,9.10; Ésa 3,18.19) 8A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember. (Jak 4,8) 9Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával; (Jak 2,5) 10A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága. (Ésa 40,6.1Pét;1,24) 11Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban. (Ésa 40,6.7;Zsolt 102,12) 12Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek. (Jak 5,11.2Tim;4,8) 13Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért. (Jak 2,15.23; Róm 12,17; Mát 5,44;6,14.15; Gal 3,14) 14Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. (Zsolt 34,13.14.15; Péld 21,23; Jak 1,13.19;4,11) 15Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz. (Róm 5,12;6,23;7,10) 16Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai! (Ján 13,34.35) 17Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. (1Ján 1,5) 18Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk. (Ján 1,13.1Pét;1,23) 19Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. (Péld 17,27.28; Préd 7,9) 20Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. (Eféz 4,26) 21Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket. (Kol 3,8.9.1Pét;2,1;Róm 1,16) 22Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. (Mát 7,26; Róm 2,13) 23Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát: (Jak 4,6.2Pét;2,4.5; Róm 10,7; Csel 2,27) 24Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt. (Mát 24,37.38.1Móz;7,13.2Pét;2,5;3,5.6) 25De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. (Jak 2,12; Róm 8,2;Ján 13,17) 26Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló. (Zsolt 34,14) 27Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. (Jak 3,18;2,21.24; Zsid 12,10.11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet