Keresés a Bibliában

2 1Azután tizennégy esztendő mulva ismét fölmentem Jeruzsálembe Barnabással együtt, elvivén Titust is. (Csel 15,2) 2Fölmentem pedig kijelentés következtében és eléjök adtam az evangyéliomot, melyet hirdetek a pogányok között, de külön a tekintélyeseknek, hogy valami módon hiába ne fussak, avagy ne futottam légyen. (Róm 3,25.30; Gal 2,16) 3De még a velem levő Titus sem kényszeríttetett a körülmetélkedésre, noha görög vala, (Tit 3,5; Róm 3,28;9,32; Gal 2,16;3,2; Róm 10,3;2,14;3,27) 4Tudniillik a belopózkodott hamis atyafiakért, a kik alattomban közénk jöttek, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat, melylyel bírunk a Krisztus Jézusban, hogy minket szolgákká tegyenek: (Csel 15,24) 5Kiknek egy pillanatra sem adtuk meg magunkat, hogy az evangyéliom igazsága megmaradjon számotokra. (1Kor 12,2; Róm 2,28; Fil 3,3; Kol 2,11; Jer 9,25.26) 6A tekintélyesektől pedig, (bárminők valának régen, azzal nem törődöm; Isten nem nézi az embernek személyét : mert velem a tekintélyesek semmit sem közöltek; (5Móz 10,17) 7Sőt ellenkezőleg, mikor látták, hogy én reám van bízva a körülmetéletlenség evangyélioma, mint Péterre a körülmetélésé; (Csel 9,15) 8(Mert a ki erős volt Péterben a körülmetélkedés apostolságára, bennem is erős volt a pogányok között). (Róm 15,18.19) 9És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyujták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetélés között prédikáljunk: (Kol 2,14;1,21-22; Gal 3,13; Róm 3,21.22;8,4; Mát 5,17; Róm 7,1-6; Gal 6,15;3,28;5,6) 10Csakhogy a szegényekről megemlékezzünk; a mit is én igyekeztem megcselekedni. (Csel 10,28; Kol 1,20; Róm 5,10.2Kor;5,18.20.1Kor;10,17; Kol 3,15) 11Mikor pedig Péter Antiókhiába jött, szemtől szembe ellene állottam, mivel panasz volt rá. (Gal 2;12;13;Ján;14,18; Róm 8,9.10.16.2Kor;3,17;13,5.3; Ésa 57,19) 12Mert mielőtt némelyek oda jöttek Jakabtól, a pogányokkal együtt evett; mikor pedig oda jöttek, félrevonult és elkülönítette magát, félvén a körülmetélkedésből valóktól. (Róm 5,2.1Pét;3,18) 13És vele képmutatóskodtak a többi zsidók is, úgy hogy Barnabás szintén elcsábíttatott az ő tettetésök által. (Gal,2 12. Fil. 3,20. Csel. 7,6. 29. Róm. 3,29. 4,10-12. Gal. 6,16. 1 Tim. 3,15. Zsid. 3,2. 5. 6. 10,21. 1 Pét. 4,17. Hós. 8,1.) 14De mikor láttam, hogy nem egyenesen járnak az evangyéliom igazságához képest, mondék Péternek mindnyájok előtt: Ha te zsidó létedre pogány módra élsz és nem zsidó módra, miként kényszeríted a pogányokat, hogy zsidó módra éljenek? (Ésa 28,16; Zsolt 118,22; Kol 2,6.7.1Kor;3,10.12.14;12,10; Mát 21,42) 15Mi, természet szerint zsidók és nem pogányok közül való bűnösök, (Gal 4,15.16.1Pét;2,5.1Kor;3,16) 16Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; Mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem. (Róm 3,20-28) 17Ha pedig Krisztusban keresvén a megigazulást, mimagunk is bűnösöknek találtatunk, avagy Krisztus bűnnek szolgája-é? Távol legyen. (Fil 1,7.13-16; Gal 6,12.2Kor;11,23;10,1; Kol 1,23) 18Mert, ha a miket elrontottam, azokat ismét fölépítem, önmagamat teszem bűnössé. (Gal,2 1. 10. Csel. 9,15. Róm. 1,5. 12,3. 15,15.) 19Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek. (Róm 6,11.14) 20Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; a mely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, a ki szeretett engem és önmagát adta érettem. (Eféz 5,2) 21Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van az igazság, tehát Krisztus ok nélkül halt meg. (Gal 5,4; Róm 4,14)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet