Keresés a Bibliában

3 1Továbbá atyámfiai, örüljetek az Úrban. Ugyanazokat írni néktek én nem restellem, tinéktek pedig bátorságos. (Fil 4,4; Gal 5,22) 2Őrizkedjetek az ebektől, őrizkedjetek a gonosz munkásoktól, őrizkedjetek a megmetélkedéstől: (Fil 1,15-18; Zsolt 22,17.21; Ésa 56,11; Péld 26,11.17; Jel 22,15.5Móz;23,18; Ésa 66,3; Mát 7,6;15,26.2Kor;11,13; Gal 5,11.12.5Móz;10,16; Jer 4,4; Eféz 2,11; Róm 2,25-29;16,17) 3Mert mi vagyunk a körülmetélkedés, a kik lélekben szolgálunk az Istennek, és a Krisztus Jézusban dicsekedünk, és nem a testben bizakodunk: (Kol 2,11; Róm 4,11; Zsid 7,16;9,9.14; Róm 8,9.13.14.15.26.27;12,1.1Kor;3,16.17;6,19; Ján 4,23.24;6,63.2Kor;11,18) 4Jóllehet énnékem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer testben bizakodni, én sokkal inkább; (Gal 2,15; Róm 3,1.2.2Kor;11,21) 5Körülmetéltettem nyolczadnapon, Izráel nemzetségéből, Benjámin törzséből való vagyok, zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, (2Kor 11,22; Csel 23,6.1Móz;17,9-14;35,16-20; Róm 9,7-11.1Sám;9,1.2; Róm 11,1; Gal 1,14; Csel 26,5) 6Buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében feddhetetlen voltam. (Csel 9,1.2.1Kir;19,10; Zsolt 69,10.1Kor;15,9; Luk 1,6) 7De a melyek nékem egykor nyereségek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. (Fil 1,21; Mát 13,44-46; Róm 3,1.2;9,4;2,17.23) 8Sőt annakfelette most is kárnak ítélek mindent az én Uram, Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt: a kiért mindent kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem, (Ésa 53,11; Gal 6,13.14) 9És találtassam Ő benne, mint a kinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján: (Róm 3,21.22;9,30.31.2Kor;5,17; Gal 2,16.20; Róm 1,17;5,9-11;8,4.17.30;10,5-11.4.3.5) 10Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az ő halálához; (Fil 1,29.2Kor;8,9; Gal 4,9; Eféz 3,19.2Kor;4,10.11.16-18.1Kor;15,17; Róm 4,25;8,34; Kol 1,24; Róm 8,17.2Tim;2,10) 11Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására. (2Kor 4,14; Róm 8,29.1Kor;15,22) 12Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék; hanem igyekezem, hogy el is érjem, a miért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. (Fil 2,3.12.1Tim;6,12.19; Jer 20,7) 13Atyámfiai, én enmagamról nem gondolom, hogy már elértem volna: (Róm 1,13) 14De egyet cselekszem, azokat, a melyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, a melyek előttem vannak, nékik dőlvén, czélegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára. (1Kor 9,24.2Tim;4,7.8.2Thess;2,13.14; Eféz 1,18.4.4) 15Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: (Fil,3 13. Fil 1,6. Eféz. 4,12-14. 1,17. Kol. 1,9. Ján. 6,45. Gal. 5,25.) 16Csakhogy a mire eljutottunk, ugyanabban egy szabály szerint járjunk, ugyanazon értelemben legyünk. (Fil 1,27; Róm 12,16; Gal 6,16) 17Legyetek én követőim, atyámfiai, és figyeljetek azokra, a kik úgy járnak, a miképen mi néktek példátok vagyunk. (Fil 15;1Kor;4,16;11,1.2Kor;9,2) 18Mert sokan járnak másképen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva is mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei; (Fil,3 2. Gal. 6,14. Róm. 8,7. 3,8. Gal. 5,13.) 19Kiknek végök veszedelem, kiknek Istenök az ő hasok, és a kiknek dicsőségök az ő gyalázatukban van, kik mindig a földiekkel törődnek. (2Kor 11,15; Róm 16,17.18.1Kor;6,13; Ésa 3,10; Kol 3,2) 20Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; (Eféz 2,6.1Kor;1,7; Kol 1,13; Eféz 2,19; Luk 10,20.1Thess;1,10; Ján 15,19; Róm 8,18.23; Luk 18,7.8;21,28) 21Ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket. (Róm 12,1.1Kor;6,13;15,50-54.35.36.44.48.2Kor;5,1; Róm 8,11; Zsolt 110,1.2; Mát 22,44)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet