Keresés a Bibliában

4 1Annakokáért szerelmes atyámfiai, a kik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, ekképen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim! (Fil 1,8.2.12.3.1Thess;2,19.20) 2Evódiát intem, Sintikhét is intem, hogy egyenlő indulattal legyenek az Úrban. (Fil 2,2;1,27; Róm 15,5) 3Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint a kik az evangyéliom dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és ama többi munkatársaimmal, kiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. (Fil 1,27.1Thess;2,2; Róm 16,3.4.12; Csel 16,12.13.14; Jel 3,5;13,8.2Móz;32,32.33; Dán 12,1; Luk 10,20) 4Örüljetek az Úrban mindenkor; ismét mondom, örüljetek! (Fil 1,29;4,10;3,1.1Thess;5,6.2Kor;6,10; Róm 5,3;8,28.38.39) 5A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel! (Fil 3,20; Jak 5,9; Mát 5,16; Róm 12,17.19) 6Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. (Fil,4 19. Mát. 6,25-34. 1 Pét. 5,7. Eféz. 6,18. 1 Tim. 5,5. Kol. 1,9. 1 Thess. 5,17. 18. Kol. 3,17.) 7És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. (Fil 4;9;Kol;3,15; Ján 14,27; Róm 14,17;8,18-29; Gal 5,17.1Pét;1,5; Ján 17,11) 8Továbbá, Atyámfiai, a mik csak igazak, a mik csak tisztességesek, a mik csak igazságosak, a mik csak tiszták, a mik csak kedvesek, a mik csak jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dícséret, ezekről gondolkodjatok. (Fil 2,1; Róm 12,17-21; Eféz 5,9) 9A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz. (Fil,4 4. 7. Fil 3,15. 17. 1 Kor. 11,1.) 10Felette igen örültem pedig az Úrban, hogy immár valahára megújultatok az én felőlem való gondviseléstekben; mely dologban gondoskodtatok is, de nem volt alkalmatok. (Fil 3,1;4,4;2,25.30;1,5.7.9.2Kor;8,1.2) 11Nem hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék; mert én megtanultam, hogy azokban, a melyekben vagyok, megelégedett legyek. (1Tim 6,6.8.2Kor;6,4-10.1Kor;4,11-14) 12Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. (1Kor 4,11.2Kor;11,7.22-33;12,10) 13Mindenre van erőm a Krisztusban, a ki engem megerősít. (Fil 3,3.2Kor;12,9.1Tim;1,12.2Tim;2,1;4,17.1Kor;1,31) 14Mindazáltal jól tettétek, hogy nyomorúságomban részesekké lettetek. (Fil 1,5.7; Róm 12,13) 15Tudjátok pedig ti is, Filippibeliek, hogy az evangyéliom hirdetésének kezdetén, mikor Macedóniából kimentem, egyetlen egyház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben, csak ti egyedül: (2Kor 6,11; Gal 3,1; Csel 17,14.15;18,2.3.2Kor;11,9;8,1-4.1Kor;9,11; Róm 15,27) 16Mert már Thessalónikában is, egyszer is, másszor is, küldtetek nékem szükségemre. (2Thess 3,8.9) 17Nem mintha kívánnám az ajándékot; hanem kívánom azt a gyümölcsöt, mely sokasodik a ti hasznotokra. (Fil 4,11-13;1,11;2,16; Mát 25,40.2Kor;9,6-10; Gal 6,7-10) 18Megkaptam pedig mindent, és bővölködöm; beteltem, vévén Epafróditustól, a mit küldöttetek, mint kedves jó illatot, kellemes, tetsző áldozatot az Istennek. (Fil 2,25; Zsid 13,16; Róm 12,1; Eféz 5,2.3Móz;1,9.13.17; Hós 6,6.1Pét;2,5) 19Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban. (Fil 1,3.2Kor;9,8; Róm 10,12;11,33; Eféz 1,18;3,16; Kol 1,27) 20Az Istennek pedig és a mi Atyánknak dicsőség mind örökkön örökké. Ámen. (Róm 11,36; Eféz 3,21.2Kor;9,15; Róm 1,21;15,6; Ján 20,17; Gal 1,5) 21Köszöntsetek minden szentet a Krisztus Jézusban. Köszöntenek titeket az atyafiak, a kik velem vannak. (Fil 1,4-7;1,1.1Thess;5,26.27; Gal 1,2) 22Köszöntenek titeket minden szentek, mindeneknek felette pedig a császár udvarából valók. (Fil 2,13.1Kor;15,23.51) 23A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájatokkal! Ámen. (Mát 25,31.2Thess;1,7.1Kor;15,52.1Kor;15,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet