Keresés a Bibliában

2 1Te annakokáért, én fiam, erősödjél meg a Krisztus Jézusban való kegyelemben; (2Tim 12,28; Luk 10,9) 2És a miket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízzad hív emberekre, a kik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek. (1Tim 3,2-13) 3Te azért a munkának terhét hordozzad, mint a Jézus Krisztus jó vitéze. (2Móz 19,5.6;2Móz 32,7.8) 4Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, a ki őt harczossá avatta. (Mát 28,18; Eféz 1,20-22) 5Ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. (Fil 2,9-11;1Ján 2,2) 6A ki munkálkodik, a földmívelőnek kell a gyümölcsökben először részesülnie. (Luk 24,26.46;Csel 3,15) 7Értsd meg a mit mondok; adjon azért az Úr néked belátást mindenekben. (2Tim 10,10.14) 8Emlékezzél meg, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, ki a Dávid magvából való az én evangyéliomom szerint: (Zsolt 22,23) 9A melyért, mint egy gonosztevő, szenvedek mind a fogságig; de az Istennek beszéde nincs bilincsbe verve. (Csel 28,16.23.24.30.31) 10Annakokáért mindent elszenvedek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való idvességet örök dicsőséggel egyben. (Kol 1,24) 11Igaz beszéd ez. Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. (Róm 6,5;8,17) 12Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is: ha megtagadjuk, ő is megtagad minket; (Mát 10,33) 13Ha hitetlenkedünk, ő hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. (Róm 3,3.4) 14Ezekre emlékeztesd, kérvén kérve őket az Úr színe előtt, hogy ne vitatkozzanak haszontalanul, a hallgatóknak romlására. (1Tim 6,4.5) 15Igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, a ki szégyent nem vall, a ki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét. (2Tim 4,14) 16A szentségtelen üres lármákat pedig kerüld, mert mind nagyobb istentelenségre növekednek. (Ján 17,4;4Móz 12,7) 17És az ő beszédök mint a rákfekély terjed; közülök való Himenéus és Filétus. (Zak 6,12) 18A kik az igazság mellől eltévelyedtek, azt mondván, hogy a feltámadás már megtörtént, és feldúlják némelyeknek a hitét. (1Tim 6,21) 19Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól minden, a ki Krisztus nevét vallja. (1Pét 1,19;Dán 9,24) 20Nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fából és cserépből valók is; és azok közül némelyek tisztességre, némelyek pedig gyalázatra valók. (Róm 9,21) 21Ha tehát valaki magát ezektől tisztán tartja, tisztességre való edény lesz, megszentelt, és hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. (Zsolt 95,7-11) 22Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. (1Kor 1,2) 23A botor és gyermekes vitatkozásokat pedig kerüld, tudván, hogy azok háborúságokat szülnek. (Tit 3,9) 24Az Úr szolgájának pedig nem kell torzsalkodni, hanem legyen mindenkihez nyájas, tanításra alkalmas, türelmes. 25A ki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nékik az Isten megtérést az igazság megismerésére, (2Kor 10,1) 26És felocsudnának az ördög tőréből, foglyokká tétetvén az Úr szolgája által az Isten akaratára. (5Móz 29,18)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet