Keresés a Bibliában

3 1Elkezdjük-é ismét ajánlgatni magunkat? Vagy talán szükségünk van, mint némelyeknek, ajánló levelekre hozzátok, avagy tőletek? (2Kor 5,12) 2A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, a melyet ismer és olvas minden ember; (1Kor 9,2.3) 3A kik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tentával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira. (Jer 31,33) 4Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. (Ján 14,6) 5Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg a mi alkalmatos voltunk az Istentől van: (Csel 16,14;Ján 15,15) 6A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. (Róm 8,2; Ján 6,63;5Móz 27,26) 7Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges vala, úgyhogy Izráel fiai nem is nézhettek Mózes orczájára arczának elmúló dicsősége miatt: (2Móz 24,12;2Móz 34,30.33) 8Hogyne volna még inkább dicsőséges a léleknek szolgálata? (Csel 16,16-18) 9Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges az igazság szolgálata? (Róm 1,17;3,21) 10Sőt a dicsőített nem is dicsőséges ebben a részben az őt meghaladó dicsőség miatt. (Kol 2,17) 11Mert ha dicsőséges az elmulandó, sokkal inkább dicsőséges, a mi megmarad. (Zsid 12,18) 12Azért ilyen reménységben nagy nyiltsággal szólunk; (2Kor,3 4. Eféz. 6,19.) 13És nem, miként Mózes, a ki leplet borított az orczájára, hogy ne lássák Izráel fiai az elmulandónak végét. (2Móz 34,33.35) 14De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el; (Ésa 6,10;2Kor,3 13.) 15Sőt mind máig, a mikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívökre. (Ján 1,12) 16Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. (Róm 11,23.25.26) 17Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság. (2Kor,3 6. Ján. 4,24.) 18Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arczczal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy mint az Úrnak Lelkétől. (1Kor 13,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet