Keresés a Bibliában

5 1Az idősb embert ne dorgáld meg, hanem intsed mint atyádat; az ifjabbakat mint atyádfiait; (Zsolt 2,7) 2Az idősb asszonyokat mint anyákat; az ifjabbakat mint nőtestvéreidet, teljes tisztasággal. (Ján 3,16;1Tim 2,4) 3Az özvegyasszonyokat, a kik valóban özvegyek, tiszteld. (Mát 26,39;27,46;Luk 22,42-44) 4Ha pedig valamely özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, tanulják meg, hogy első sorban a maguk háza iránt legyenek istenfélők, és adják meg szüleiknek a viszont tartozást; mert ez szép és kedves dolog Isten előtt. (Fil 3,20) 5A valóban özvegy és magára hagyatott asszony pedig reménységét az Istenben veti, és foglalatos a könyörgésekben és imádságokban éjjel és nappal. (Gal 1,4) 6A bujálkodó pedig élvén megholt. (1Móz 14,18-20; Zsolt 110,4) 7És ezeket hirdesd, hogy feddhetetlenek legyenek. (Róm 13,1.2.1Pét;2,13-15) 8Ha pedig valaki az övéiről és főképen az ő házanépéről gondot nem visel: a hitet megtagadta, és rosszabb a hitetlennél. (Fil 4,5; Zsid 12,14) 9Özvegyasszonyul hatvan éven alul levő meg ne választassék; egy férj felesége lett légyen, (1Kor 6,9-11; Eféz 2,1-3) 10A kinek jó cselekedetekről bizonysága van; ha gyermeket nevelt, ha vendéglátó volt, ha a szentek lábait mosta, ha a nyomorultakon segített, ha minden jó cselekedetben foglalatos vala. (Ján 3,16) 11A fiatalabb özvegyasszonyokat pedig mellőzd; mert ha gerjedeznek Krisztus ellenére, férjhez akarnak menni: (Eféz 2,8.9) 12Ezeknek ítélete megvan, mivelhogy az első hitet megvetették. 13Egyszersmind pedig dologkerülők lévén, megtanulják a házról-házra való járogatást; sőt nemcsak dologkerülők, hanem fecsegők is és más dolgába avatkozók, olyanokat szólván, a miket nem kellene. (Róm 8,16.17) 14Akarom tehát, hogy a fiatalabbak férjhez menjenek, gyermekeket szűljenek, háztartást vigyenek, és semminemű alkalmat se adjanak az ellenségnek a szidalmazásra. (1Kor 7,9) 15Mert némelyek már elhajlottak a Sátánhoz. (1Tim 1,4;4,7) 16Ha valamely hívő férfinak vagy nőnek vannak özvegyei, segítse azokat, és ne terheltessék meg a gyülekezet; hogy azokat segíthesse, a kik valóban özvegyek. (Mát 18,15-17) 17A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképen a kik a beszédben és tanításban fáradoznak. (Gal 6,6) 18Mert azt mondja az Írás: A nyomtató ökörnek ne kösd be a száját; és: Méltó a munkás a maga jutalmára. (5Móz 25,4;Luk 10,7) 19Presbiter ellen vádat ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra. (5Móz 17,6) 20A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. (Mát 10,42;25,40) 21Kérve kérlek az Istenre és Krisztus Jézusra és a kiválasztott angyalokra, hogy ezeket tartsd meg előítélet nélkül, semmit sem cselekedvén részrehajlásból. 22A kézrátevést el ne hirtelenkedd, se ne légy részes a más bűneiben; tenmagadat tisztán tartsd. (1Tim,5 5-7. Eféz. 3,1.) 23Ne légy tovább vízivó, hanem élj egy kevés borral, gyomrodra és gyakori gyengélkedésedre való tekintetből. (Kol 4,15.17; Fil 2,25;4,3) 24Némely embereknek a bűnei nyilvánvalók, előttök mennek az ítéletre; némelyeket pedig hátul követnek is. (1Móz 12,3;17,4.5) 25Hasonlóképen a jó cselekedetek is nyilvánvalók; és a melyek másképen vannak, azok sem titkolhatók el. (Eféz 1,15.16.1Kor;1,4; Fil 1,3.1Thess;1,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet