Keresés a Bibliában

4 1A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. (2Tim 3,1; Júd 1,14) 2Hazug beszédűeknek képmutatása által, kik meg vannak bélyegezve a saját lelkiismeretökben. (Luk 23,31; Péld 11,31; Jer 49,12) 3A kik tiltják a házasságot, sürgetik az eledelektől való tartózkodást, melyeket Isten teremtett hálaadással való élvezésre a hívőknek és azoknak, a kik megismerték az igazságot. (Kol 2,16) 4Mert Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal; (Tit 1,15) 5Mert megszenteltetik Istennek ígéje és könyörgés által. (Csel 15,1.1Tim;1,4) 6Ezeket ha eleikbe adod az atyafiaknak, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, táplálkozván a hitnek és jó tudománynak beszédeivel, a melyet követtél; (Róm 14,20.23) 7A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre: (1Tim 6,20) 8Mert a test gyakorlásának kevés haszna van; de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. (1Tim 6,6) 9Igaz ez a beszéd, és méltó, hogy mindenképpen elfogadjuk. (Zsolt 139,4.11.12) 10Mert azért fáradunk és szenvedünk szidalmakat, mivelhogy reménységünket vetettük az élő Istenben, a ki minden embernek megtartója, kiváltképen a hívőknek. (Márk 16,19; Eféz 1,20-22;Mát 3,17) 11Ezeket hirdessed és tanítsad. (1Pét 3,3.4) 12Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. (1Pét 3,1.2;2Pét 2,12) 13A míg oda megyek, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. (1Tim 1,15.1Thess;2,12; Zsid 13,21) 14Meg ne vesd a kegyelemnek benned való ajándékát, a mely adatott néked prófétálás által, a presbitérium kezeinek reád tevésével. (Csel 6,6) 15Ezekről gondoskodjál, ezeken légy, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenek előtt. (1Pét 2,12) 16Gondot viselj magadról és a tudományról; maradj meg azokban; mert ezt cselekedvén, mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. (2Móz 28,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet