Keresés a Bibliában

6 1A kik iga alatt vannak mint szolgák, az ő uraikat minden tisztességre méltóknak tekintsék, hogy Isten neve és a tudomány ne káromoltassék. (Eféz 6,5) 2A kiknek pedig hívő uraik vannak, azokat meg ne vessék, mivelhogy atyafiak; hanem annál inkább szolgáljanak, mivelhogy hívők és szeretettek, kik a jótevésben buzgólkodnak. Ezekre taníts és ints. (Fil 2,1.1Kor;1,9;10,16.2Kor;8,9.1Kor;12,4-11; Eféz 1,3; Gal 6,6) 3Ha valaki másképen tanít, és nem követi a mi Urunk Jézus Krisztus egészséges beszédeit és a kegyesség szerint való tudományt, (Gal 1,6-9) 4Az felfuvalkodott, a ki semmit sem ért, hanem vitatkozásokban és szóharczokban szenved, a melyekből származik irígység, viszálykodás, káromlások, rosszakaratú gyanúsítások, (1Tim,6 5. 7. 19. 1 Kor. 4,15.) 5Megbomlott elméjű és az igazságtól megfosztott embereknek hiábavaló torzsalkodásai a kik az istenfélelmet nyerekedésnek tekintik. Azoktól, a kik ilyenek, eltávozzál. (1Tim,6 6. 7. 1 Kor. 13,1. Csel. 7,58. Csel. 28,17. 23.) 6De valóban nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; (1Kor 4,14.15; Gal 4,19.1Tim;1,2; Tit 1,3.1Pét;5,13) 7Mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; (Préd 5,15) 8De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. (Péld 30,9) 9A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. (Péld 23,4;28,20) 10Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal. (Mát 26,14.15) 11De te, óh Istennek embere, ezeket kerüld; hanem kövessed az igazságot, az istenfélelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést, a szelídséget. (1Móz 45,5) 12Harczold meg a hitnek szép harczát, nyerd el az örök életet, a melyre hívattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyság előtt. (2Tim 4,7.8) 13Meghagyom néked Isten előtt, a ki megelevenít mindeneket, és Krisztus Jézus előtt, a ki bizonyságot tett Ponczius Pilátus alatt ama szép vallástétellel, (Ján 18,36.37) 14Hogy tartsd meg a parancsolatot mocsoktalanul, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, (1Tim,6 19.) 15A mit a maga idejében megmutat ama boldog és egyedül hatalmas, a királyoknak Királya és az uraknak Ura, (Jel 19,16) 16Kié egyedül a halhatatlanság, a ki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; a kit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: a kinek tisztesség és örökké való hatalom. Ámen. (Ján 1,18) 17Azoknak, a kik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, a ki bőségesen megad nékünk mindent a mi tápláltatásunkra; (Péld 11,28) 18Hogy jót tegyenek, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, legyenek szíves adakozók, közlők, (Fil 1,19;1,26) 19Kincset gyűjtvén magoknak jó alapul a jövőre, hogy elnyerjék az örök életet. (Mát 6,20;Mát 25,34-40) 20Óh Timótheus, őrizd meg a mi rád van bízva, elfordulván a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű ismeretnek ellenvetéseitől; (2Tim 2,16) 21A melylyel némelyek kevélykedvén, a hit mellől eltévelyedtek. Kegyelem veled! Ámen. (2Tim 2,16-18)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet