Keresés a Bibliában

1 1Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. (Gal 1,1;Csel 18,17) 2Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: (1Kor 6,11) 3Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. (2Kor 1,2; Róm 1,7; Eféz 1,2) 4Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, (Eféz 1,15.16; Róm 1,8) 5Mivelhogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, (Kol 1,9-11;2,5-7;1Kor 12,8) 6A mint megerősíttetett ti bennetek a Krisztus felől való bizonyságtétel. (Róm 1,16.2Kor;1,21) 7Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, (Zsolt 34,11;Fil 3,20; Tit 2,13) 8A ki meg is erősít titeket mindvégig feddhetetlenségben, a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. (2Kor 1,21;Kol 1,22.1Thess;3,13;5,23) 9Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre, (Róm 8,16.17;Ján 15,5) 10Kérlek azonban titeket atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképen szóljatok és ne legyenek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. (Fil 3,16;Fil 2,2.3.15.16) 11Mert megtudtam felőletek atyámfiai a Kloé embereitől, hogy versengések vannak köztetek. (Jak 3,16) 12Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. (1Kor 3,3-9;Csel 18,24-26) 13Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg? (Mát 28,19) 14Hálákat adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, kivéve Krispust és Gájust, (Csel 18,8;Róm 16,23) 15Hogy valaki azt ne mondja, hogy a magam nevére kereszteltem. (Ján 10,34) 16Megkereszteltem azonban Stefana házanépét is, ezenkívül nem tudom, hogy valakit mást kereszteltem volna. (1Kor 16,15.17) 17Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangyéliomot hirdessem; de nem szólásban való bölcseséggel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. (1Kor 2,4.13.2Pét;1,16) 18Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. (Róm 1,16;2Kor 4,3) 19Mert meg van írva: Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét elvetem. (Ésa 29,14) 20Hol a bölcs? hol az írástudó? hol e világnak vitázója? Nemde nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét? (Jób 12,17; Ésa 33,18;Jób 17,20) 21Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. (Mát 11,25; Luk 10,21; Róm 1,19-23) 22Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek. (Mát 12,38; Ján 4,48) 23Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot; (1Kor 2,14;Mát 11,16; Ján 6,61; Róm 9,32; Luk 2,34) 24Ámde magoknak a hivatalosoknak, úgy zsidóknak, mint görögöknek Krisztust, Istennek hatalmát és Istennek bölcseségét. (Róm 1,16;1Kor,1 30. Kol. 2,3.) 25Mert az Isten bolondsága bölcsebb az embereknél, és az Isten erőtelensége erősebb az embereknél. (1Kor 4,15) 26Mert tekintsétek csak a ti hivatástokat, atyámfiai, hogy nem sokan hívattak bölcsek test szerint, nem sokan hatalmasak, nem sokan nemesek; (Mát 11,25; Ján 7,48; Jak 2,5) 27Hanem a világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket; és a világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket; (Luk 10,8) 28És a világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, és a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse: (Mát 8,14) 29Hogy ne dicsekedjék ő előtte egy test sem. (Róm 3,27; Eféz 2,9) 30Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, ki bölcseségül lőn nékünk Istentől, és igazságul, szentségül és váltságul: (Jer 23,5.6; Róm 4,25.2Kor;5,21;Ján 17,19) 31Hogy, a mint meg van írva: A ki dicsekedik, az Úrban dicsekedjék. (Ésa 65,16; Jer 9,23.24.2Kor;10,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet