Keresés a Bibliában

2 1Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét. (1Kor 1,17.2Pét;1,16) 2Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. (Gal 6,14;1Kor 1,23) 3És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek. (Csel 18,1.9;Csel 18,1-3) 4És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában: (1Kor 1,17) 5Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék. (Eféz 1,17.19.1Thess;1,5.2Kor;4,7) 6Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét; (Luk 10,7; Mát 10,10; Gal 6,6) 7Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre; (Zsolt 51,8; Róm 16,24.25) 8Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát: (Zsolt 24,8.9; Csel 3,15.17) 9Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek. (Ésa 64,4) 10Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. (Mát 13,11;Ján 14,26.1Ján;2,27) 11Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke. (Mát 20,27.28.2Kor;11,7) 12Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk. (Csel 16,8;21,26) 13Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. (1Kor 1,17.2Pét;1,16) 14Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg. (Róm 8,7;1Kor 1,23) 15A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg. (Péld 28,5) 16Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van. (Róm 11,34; Fil 2,5; Mát 28,19.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet