Keresés a Bibliában

7 1A mik felől pedig írtatok nékem, jó a férfiúnak asszonyt nem illetni. (1Kor,7 26.) 2De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. (Márk 16,18; Jak 5,15) 3A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének. (Csel 2,1-4;10,45.46;Csel 8,20) 4A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. (1Kor 7,7; Róm 12,3.6; Eféz 4,7.1Kor;7,7) 5Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. (1Kor 10,17;Róm 12,4.5) 6Ezt pedig kedvezésképen mondom, nem parancsolat szerint. (Eféz 2,14.15; Gal 3,27.28) 7Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől, egynek így, másnak pedig úgy. (Mát 19,12) 8Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradhatnak, mint én is. (Róm 8,15.29.30) 9De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni. (1Tim 5,14) 10Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. (1Thess 4,15;Mát 5,32; Malak 2,14) 11Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét. (Márk 10,11) 12Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. (1Kor,7 14. 16.) 13És a mely asszonynak hitetlen férje van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. (2Kor 5,4) 14Mert meg van szentelve a hitetlen férj az ő feleségében, és meg van szentelve a hitetlen asszony az ő férjében, mert különben a ti gyermekeitek tisztátalanok volnának, most pedig szentek. (Róm 11,16) 15Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten. (Eféz 2,14.17) 16Mert mit tudod, te asszony, ha megmentheted-e a férjedet; vagy mit tudod, te férfiú, ha megmentheted-e a feleségedet? (1Pét 3,1.2) 17Csak a mint kinek-kinek adta az Isten, a mint kit-kit elhívott az Úr, úgy járjon. És minden gyülekezetben ekképen rendelkezem. (1Ján 5,4.5) 18Körülmetélten hivatott el valaki? ne fedezze el azt; körülmetéletlenül hivatott el valaki? me metélkedjék körül. (Péld 11,18.2Krón;15,7;Ján 6,29) 19A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi; hanem Isten parancsolatainak megtartása. (Gal 5,6;6,15) 20Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon. (Eféz 4,1) 21Szolgai állapotban hivattattál el? Ne gondolj vele, sőt ha szabad lehetsz is, inkább élj azzal. (Eféz 4,11.12) 22Mert az Úrban elhívott szolga az Úrnak szabadosa; hasonlóképen a ki szabadságban hívatott el, Krisztusnak szolgája. (Ján 8,36; Gal 5,13;Eféz 6,6) 23Áron vétettetek meg, ne legyetek embereknek szolgái. (1Kor 6,20.1Pét;1,18.19) 24Kiki a miben elhívatott, atyámfiai, abban maradjon meg az Isten előtt. (1Kor,7 17. 20.) 25A hajadonok felől nincs ugyan parancsolatom az Úrtól, de tanácsot adok úgy, mint a ki irgalmasságot nyertem az Úrtól, hogy hitelreméltó legyek. (1Tim 1,12) 26Úgy ítélem azért, hogy jó ez a jelenvaló szükség miatt, hogy tudniillik jó az embernek úgy maradni. (Jer. 16,2. 1Kor,7 1. 1 Móz. 2,18.) 27Feleséghez köttettél? Ne keress elválást. Megszabadultál feleségedtől? Ne keress feleséget. (1Kor,7 10. 11.) 28De ha veszel is feleséget, nem vétkezel; és ha férjhez megy is a hajadon, nem vétkezik ; de az ilyeneknek háborúságuk lesz a testben. Én pedig kedveznék néktek. (1Kor,7 38.) 29Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. (Róm 13,11) 30És a kik sírnak, mintha nem sírnának; és a kik vígadnak, mintha nem vígadnának; a kik vesznek, mintha semmijök sem volna. (1Kor 1,12) 31És a kik élnek e világgal, mintha nem élnének: mert elmúlik e világnak ábrázatja. (1Ján 2,17; Zsolt 39,7; Jak 1,10;4,14) 32Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak; (1Tim 5,5) 33A ki pedig feleséget vett, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a feleségének. (Eféz 5,29) 34Különbözik egymástól az asszony és a hajadon. A ki nem ment férjhez, az Úr dolgaira visel gondot, hogy szent legyen mind testében, mind lelkében; a ki pedig férjhez ment, a világiakra visel gondot, mimódon kedveskedhessék a férjének. (1Kor,7 38.) 35Ezt pedig a ti hasznotokra mondom; nem hogy tőrt vessek néktek, hanem hogy illendőképen és állhatatosan ragaszkodjatok az Úrhoz háboríthatatlanul. (1Kor,7 9.) 36De ha valaki szégyennek tartja az ő hajadon leányára, ha virágzó idejét múlja, és úgy kell történnie, a mit akar, azt cselekedje, nem vétkezik; menjenek férjhez. (1Kor,7 9. 38.) 37A ki pedig szilárdan áll a szívében és a szükség nem kényszeríti, hatalma pedig van a tulajdon akarata fölött, és azt végezte el szívében, hogy megtartja hajadon leányát, jól cselekszi. (Csel 18,1.2.3.18.26;Róm 16,5) 38Azért, a ki férjhez adja, az is jól cselekszi, de a ki nem adja férjhez, még jobban cselekszi. (1Kor,7 9.;1Kor,7 32. 34.) 39Az asszonyt törvény köti, míg férje él, de ha férje meghal, szabadon férjhez mehet, a kihez akar, csakhogy az Úrban. (Róm 7,2;2Kor 6,14.16) 40De boldogabb, ha úgy marad, az én véleményem szerint; pedig hiszem, hogy bennem is Istennek lelke van. (1Kor,7 26. 28. 32.)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet