Keresés a Bibliában

Keresztelő János (Mt 3,1-12; Lk 3,1-9.15-18; Jn 1,6-28)

1 1Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete, 2amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat; 3kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az ÚR útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!” 4Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. 5Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és - amikor megvallották bűneiket - megkeresztelte őket a Jordán vizében. 6János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt, sáskát evett meg erdei mézet, 7és ezt hirdette: „Utánam jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam. 8Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.”

Jézus megkeresztelése (Mt 3,13-17; Lk 3,21-22; Jn 1,32-34)

9Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. 10És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; 11a mennyből pedig hang hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”

Jézus megkísértése (Mt 4,1-11; Lk 4,1-13)

12A Lélek pedig azonnal kivitte a pusztába. 13Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.

Jézus prédikálni kezd (Mt 4,12-17; Lk 4,14-15)

14Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát: 15„Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)

16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17és így szólt hozzájuk Jézus: „Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket.” 18Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; 20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

Jézus tisztátalan lelket űz ki (Lk 4,31-37)

21Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton azonnal a zsinagógába ment, és tanított. 22Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók. 23Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel: 24„Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.” 25Jézus ráparancsolt: „Némulj el, és menj ki belőle!” 26A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott, és kiment belőle. 27Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: „Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is és azok engedelmeskednek neki.” 28És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén.

Jézus meggyógyítja Péter anyósát (Mt 8,14-15; Lk 4,38-39)

29Mindjárt ezután kimentek a zsinagógából, és Jézus elment Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába. 30Simon anyósa lázasan feküdt, és mindjárt szóltak felőle Jézusnak, 31aki odamenve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.

Jézus sok beteget meggyógyít (Mt 8,16-17; Lk 4,40-44)

32Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat; 33az egész város összegyűlt az ajtó előtt. 34Sok, különféle betegségben sínylődőt meggyógyított; sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte beszélni az ördögöket; azok ugyanis felismerték őt. 35Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. 36Simon és a vele levők azonban utána siettek, 37és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: „Mindenki téged keres.” 38Ő pedig ezt mondta nekik: „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem.” 39És elment Galilea-szerte a zsinagógákba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.

Jézus meggyógyít egy leprást (Mt 8,1-4; Lk 5,12-16)

40Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.” 41Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!” 42És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. 43Jézus erélyesen rászólva azonnal elküldte, 44és ezt mondta neki: „Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt - bizonyságul nekik!” 45Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelől.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

1,2 Ézsaiás próféta könyvében: Későbbi kéziratok szerint: a próféták könyvében.

1,5 megkeresztelte őket: Az eredeti kifejezés szó szerinti jelentése: bemerít, alámerít

Következő fejezet


Facebook Twitter Google+ QR-kód PDF