Keresés a Bibliában

A HARMADIK SIRALOM ALEF

3 1Olyan ember vagyok, aki átéltem a nyomorúságot haragjának vesszeje alatt. 2A sötétségbe vitt és vezetett, nem a világosságba. 3Egyedül ellenem emeli föl a kezét újra meg újra, egész nap.

BET

4Elsorvasztotta húsomat és bőrömet, összetörte csontjaimat. 5Körülsáncolt és körülvett engem epével és gyötrelemmel. 6A sötétségben adott nekem lakást a rég megholtak között.

GHIMEL

7Fallal vett körül, nem mehetek ki, súlyos bilincsbe vert. 8Ha kiáltok és könyörgök, kizárja imádságomat. 9Faragott kövekkel zárta el utamat, eltorlaszolta ösvényemet.

DALET

10Mint a lesben álló medve, olyan lett hozzám, vagy mint a rejtekén megbúvó oroszlán. 11Ösvényemet eltérítette és összetépett, borzalommá tett. 12Kifeszítette íját és célba vett, nyilainak célpontjává lettem.

HE

13Veséimbe vágta a nyilait, tegzének fiait. 14Nevetség tárgyává lettem egész népem előtt, gúnydalt zengenek rólam egész nap. 15Keserűséggel tartott jól, és ürömmel részegített meg.

VAU

16Kaviccsal összetörte fogaimat, hamut adott eledelül. 17Lelkemnek nem volt békében része, elfelejtettem a boldogságot. 18És most így szólok: „Elhagyott az erőm, és a reménységem is, amelyet az Úrba vetettem.”

ZAJIN

19Visszaemlékszem nyomorúságaimra, sok sanyarúságomra: csupa üröm és keserűség. 20Lelkem folyvást ezen töpreng, s már-már összeroskad bennem. 21Ezeket fontolgatom szívemben, hogy föléledjen bennem a remény:

CHET

22Az Úr irgalma nem fogyott el egészen; jósága és kegyelme még nem merült ki. 23Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége. 24„Az Úr az én osztályrészem – mondja a lelkem –, ezért hát remélek benne.”

TET

25Akik benne bíznak, azokhoz jó az Úr, a lélekhez, amely őt keresi. 26Jó csendben várni az Úrra, mert ő megszabadít. 27Jó az embernek, ha igát hordoz ifjúságától fogva.

JOD

28Üljön le a magányban és hallgasson, amikor ráteszi az Úr; 29szája érjen le a földig. Talán még van remény. 30Tartsa oda arcát annak, aki üti, teljen el gyalázattal.

KAF

31Mert az Úr nem veti el az embert mindörökre. 32Mert ha büntet is, újra megkönyörül nagy irgalmában. 33Mert nem abban leli kedvét, hogy megalázza és nyomorúsággal sújtsa az emberek fiait.

LAMED

34Ha lábbal tiporja valaki az összes foglyot az országban, 35ha az ember jogait megcsorbítják a Magasságbeli színe előtt; 36ha valakit megcsalnak pörében, talán nem látja az Úr?

MEM

37Ki az, aki csak szól és minden létrejön? Ki parancsol, ha nem az Úr? 38Honnét származik a jó is, meg a rossz is, ha nem az Úr szájából? 39Akkor hát miért zúgolódik az ember? Jobban teszi, ha szembefordul vétkeivel.

NUN

40Vizsgáljuk meg útjainkat, fontoljuk meg őket, és térjünk vissza az Úrhoz! 41Emeljük föl szívünket a tenyerünkön Istenhez az égbe: 42Vétkeztünk és lázadoztunk ellened, azért nem bocsátottál meg.

SZÁMECH

43Beburkolóztál haragodba és üldözőbe vettél minket; megöltél könyörtelenül. 44Sűrű felhőbe burkolóztál, nehogy áthatoljon rajta imádságunk. 45Gyalázat tárgyává tettél minket, a nemzetek söpredékévé.

PE

46Kitátotta ellenünk a száját minden ellenségünk. 47Rettegés és verem lett az osztályrészünk, pusztulás és romlás. 48Patakzik a könny a szememből népem leányának romlása miatt.

AIN

49Folyton-folyvást sír a szemem; nincsen nyugalmam, 50míg az Úr le nem tekint, és ránk nem néz az égből. 51Még a szemem is sanyargatja lelkemet, ha látom városom leányait.

CÁDE

52Mint a madárra, úgy vadásztak rám, azok, akik ok nélkül gyűlölnek. 53Verembe taszították életemet, és követ hajigáltak rám. 54A víz összecsapott a fejem fölött; így szóltam: „Végem van!”

KOF

55Uram, a verem mélyéből nevedet hívtam segítségül. 56Meghallottad, amikor így könyörögtem: „Ne zárd be füledet imádságom elől!” 57Közel jöttél azon a napon, amikor hívtalak, és így szóltál: „Ne félj!”

RES

58Megvédelmezted lelkem ügyét, Uram, megváltottad életemet. 59Uram, láttad megaláztatásomat, szolgáltass hát nekem igazságot! 60Láttad bosszúálló terveiket, és hogy összeesküdtek ellenem.

SIN

61Uram, hallottad gyalázkodásukat, és hogy szövetkeztek ellenem; 62amit ellenfeleim suttognak, és amit ellenem forralnak egész nap. 63Akár ülnek, akár állnak: figyeld meg, csak rólam szól gúnydaluk.

TAV

64Uram, fizess meg nekik tetteik szerint! 65Adj nekik megátalkodott szívet, és legyen rajtuk az átkod! 66Üldözd haragodban és irtsd ki őket az ég alól, Uram!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet