Keresés a Bibliában

18 1Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. 2Ezt mondta:
– Az egyik városban volt egy bíró. Istentől nem félt, az emberektől nem tartott. 3Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki újra meg újra elment hozzá, s ezt mondta neki: „Szolgáltass nekem igazságot vádlómmal szemben!” 4Sokáig nem volt rá hajlandó, de azután ezt mondta magában: „Ha Istentől nem félek is, és az emberektől nem tartok, 5mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, nehogy örökké idejárjon, és zaklasson.”
6Az Úr így szólt:
– Hallottátok, mit mond az igazságtalan bíró?! 7Hát Isten vajon nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Talán várakoztatja őket? 8Mondom nektek, késedelem nélkül igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál hitet a földön?
9Némely elbizakodott embernek, aki magát igaznak tartotta, a többieket pedig megvetette, ezt a példázatot mondta:
10Két ember ment fel a Templomba imádkozni. Az egyik egy farizeus, a másik egy vámos. 11A farizeus megállt, és így imádkozott magában: „Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: harácsoló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámos is. 12Kétszer egy héten böjtölök, s tizedet adok mindenből, amit szerzek.” 13A vámos pedig távol állt, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve így beszélt: „Istenem, légy irgalmas hozzám, bűnöshöz!” 14Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, a másik nem. Mert aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt felmagasztalják.
15Csecsemőket is vittek hozzá, hogy érintse meg őket. Amikor a tanítványok ezt meglátták, durván rájuk szóltak. 16Jézus azonban magához hívta őket, és így szólt:
– Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké Isten országa! 17Bizony, mondom nektek, aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy gyermek, semmiképpen nem megy be oda.
18Akkor egy elöljáró megkérdezte tőle:
– Jó Mester, mit tegyek, hogy részem legyen az örök életben?
19Jézus ezt mondta neki:
– Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak Isten. 20Ismered a parancsolatokat: Ne törj házasságot, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat!
21Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva – válaszolta.
22Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá:
– Egyvalami hiányzik belőled. Add el minden vagyonod, aztán oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben! Azután jöjj, és kövess engem!
23Amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. 24Jézus ennek láttán így szólt:
– Milyen nehezen mennek be Isten országába azok, akiknek vagyonuk van! 25Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni.
26Akik ezt hallották, így szóltak:
– Akkor ki üdvözülhet?
27Ami az embereknek lehetetlen, az lehetséges Istennek – válaszolta.
28Ekkor Péter így szólt:
– Íme, mi mindenünket elhagytunk, és követtünk téged.
29Ezt mondta nekik:
– Bizony, mondom nektek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét vagy testvéreit vagy szüleit vagy gyermekeit Isten országáért, 30hogy ne kapná vissza sokszorosát már most, a jövendő világban pedig az örök életet.
31Azután maga mellé vette a Tizenkettőt, és így szólt hozzájuk:
– Most felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfián beteljesedik mindaz, amit a próféták megírtak: 32a pogányok kezére kerül, kigúnyolják, meggyalázzák, leköpik, 33és miután megkorbácsolták, megölik, de harmadnapon feltámad.
34Ők azonban semmit sem fogtak fel ebből. E beszéd rejtély maradt előttük, és nem értették meg, amit mondott.
35Történt pedig, hogy amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak ült az út mellett, és koldult. 36A vak ember hallotta, hogy nagy tömeg halad el mellette. Kérdezősködött, hogy mi történik. 37Megmondták neki, hogy a Názáreti Jézus megy arra. 38Ekkor így kiáltott:
– Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!
39Akik elöl mentek, ráförmedtek, hogy hallgasson, de ő annál inkább kiáltozott:
– Dávid fia, könyörülj rajtam!
40Jézus megállt, és megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor odaért, megkérdezte tőle:
41Mit akarsz, mit tegyek érted?
– Uram, hogy újra lássak! – válaszolta.
42Jézus ezt mondta neki:
– Láss újra! Hited megmentett téged.
43Nyomban újra látott, és Istent dicsőítve követte őt. Ennek láttán az egész nép dicsőítette Istent.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet