Keresés a Bibliában

14 1Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek Istenben, és higgyetek bennem is! 2Atyám házában sok hajlék van. Ha nem így volna, mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni nektek? 3És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. 4Ahová pedig én megyek, oda ismeritek ti az utat.
5Uram – mondta neki Tamás –, nem tudjuk, hova mégy: honnan tudhatnánk az utat?
6Jézus így válaszol:
– Én vagyok az út, az igazság és az élet: senki sem jön az Atyához, csakis rajtam keresztül. 7Ha megismertetek volna engem, akkor ismernétek az Atyát is. De mostantól fogva kezditek megismerni őt, és látjátok őt.
8Uram – mondta neki Fülöp –, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk!
9Annyi ideje veletek vagyok – válaszolja Jézus –, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod: „Mutasd meg nekünk az Atyát?” 10Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A szavakat, amelyeket mondtam nektek, nem magamtól mondom. Az Atya bennem lakozva viszi végbe műveit. 11Higgyetek nekem: én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van! Legalább e művek miatt higgyetek!
12Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz bennem, azokat a műveket viszi majd véghez, amelyeket én teszek, sőt ezeknél nagyobbakat is véghezvisz, mert az Atyához megyek. 13Amit csak kértek majd az én nevemben, megteszem, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban. 14Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, meg fogom tenni.
15Ha szerettek engem, meg fogjátok tartani parancsolataimat, 16én pedig majd az Atyához fordulok, és ő egy másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: 17az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem ismeri el, és ezért nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakozik, és bennetek marad. 18Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. 19Még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti láttok engem, mert én élek, és ti is élni fogtok. 20Azon a napon ti is felismeritek, hogy én Atyámban vagyok, ti bennem, én pedig bennetek. 21Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom neki magamat.
22Így szólt hozzá Júdás, de nem a Karióti:
– Uram, miért van az, hogy nekünk akarod kinyilatkoztatni magadat, és nem a világnak?
23Jézus így válaszolt:
– Ha valaki szeret engem, az megtartja, amit mondok. Atyám is szeretni fogja, s eljövünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. 24Aki nem szeret engem, nem tartja meg, amit mondok. A szó, amelyet hallgattok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.
25Elmondtam ezeket nektek, amíg veletek voltam. 26De a Pártfogó, a Szentlélek, akit az Atya majd a nevemben küld, ő tanít meg majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.
27Békességet hagyok rátok: az én békémet adom nektek. De nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, ne is rettegjen!
28Hallottátok, mit mondtam nektek: „Elmegyek, és visszajövök hozzátok”? Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam. 29Már most mondom ezt nektek, mielőtt megtörténik, hogy ha majd megtörténik, higgyetek. 30Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön e világ Fejedelme. Fölöttem nincs hatalma. 31Sőt hogy a világ felismerje, hogy szeretem az Atyát, és úgy cselekszem, ahogy az Atya parancsolta: keljetek fel! Menjünk innét!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet