Keresés a Bibliában

1 1Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amit azért adott neki Isten, hogy megmutassa szolgáinak azokat a dolgokat, amelyeknek hamarosan be kell következniük. Elküldte angyalát, hogy jelezze szolgájának, Jánosnak, 2aki tanúságot tett Isten Igéjéről és Jézus Krisztus tanúságtételéről, mindenről, amit látott. 3Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják ezeket a prófétai szavakat, és meg is tartják, ami bennük meg van írva, mert közel a pillanat.
4János Ázsia provincia hét egyházának: kegyelem és béke nektek attól, aki van, aki volt és aki eljön, meg a hét lélektől, aki a trónja előtt áll, 5és Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől és a föld királyainak fejedelmétől! Ő szeret minket, és vérével megváltott bűneinktől, 6és Istennek, az ő Atyjának országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ámen.
7Íme, közeledik a felhőkkel, és látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták. A föld minden törzse veri majd a mellét. Igen. Ámen.
8„Én vagyok az Alfa és az Ómega” – mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljön, a Mindenható.
9Én, János, testvéretek és társatok a próbatételben, a királyságban és a Jézusban való állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten szava és a Jézus melletti tanúságtétel miatt. 10Az Úr napján megragadott a Lélek, és a hátam mögül nagy hangot – mint a harsonáé – hallottam, 11amely így szólt: „Amit látsz, írd le egy könyvbe, és küldd el a hét egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thüateirába, Szárdeszbe, Philadelpheiába és Laodikeiába!”
12Erre megfordultam, hogy lássam a hangot, amelyik hozzám beszélt, és amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13és a gyertyatartók között valakit, aki egy emberfiához volt hasonló. Hosszú ruhát viselt, és aranyöv volt a mellén. 14Feje és haja fehér volt, mint a fehér gyapjú, mint a hó. Szeme, mint a tűz lángja, 15lába, mint a kohóban izzó érc, hangja, mint nagy vizek zúgása. 16Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű hegyes kard jött elő, arca pedig olyan volt, mint a tűző nap.
17Amikor megláttam, mint egy halott, a lába elé estem, de rám tette jobbját, és ezt mondta:
– Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18és az élő. Halott voltam, s íme, örökkön-örökké élek. Nálam vannak a halálnak és az alvilágnak a kulcsai. 19Írd le hát, amit láttál, a jelenvalókat és azokat, melyek ezek után fognak történni! 20A hét csillagnak, amit a jobbomban láttál, és a hét arany gyertyatartónak ez a titka: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét egyház.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet