Keresés a Bibliában

Bevezetés

1 1Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, melyet Isten azért adott neki, hogy megmutassa szolgáinak mindazt, aminek csakhamar meg kell történnie. Elküldte angyalát s úgy jelentette ki szolgájának Jánosnak, 2aki tanúságot tesz Isten szaváról és Jézus Krisztus tanúságáról: mindarról, amit látott. 3Boldog, aki olvassa és aki hallgatja ennek a jövendölésnek igéit, és megtartja mindazt, ami fel van jegyezve benne, mert közel az idő.

Üdvözlet.

4János a hét Ázsiában lévő egyháznak. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; meg a hét szellemtől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól. 5Ő a hűséges tanú, az Elsőszülött a holtak közül és a föld királyainak Fejedelme. 6Ő szeretett minket, vérével megváltott bűneinktől és Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett: övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. 7Nézzétek, eljön a felhőkön. Látni fogja őt minden ember, azok is, akik keresztülszúrták. Akkor majd mellét veri miatta a föld minden népe. Így van. Amen. 8Én az Alfa és az Ómega vagyok, (a kezdet és a vég), mondja Isten, az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő: a Mindenható.

Az Úr Jézus megjelenése.

9Én János, testvérek és társatok Jézus (Krisztusban), az üldöztetésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúsága miatt. 10Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögött harsona hangjához hasonló nagy szózatot hallottam. 11Így szólt: „Amit látsz, írd egy könyvtekercsre és küldd el a hét (Ázsiában lévő) egyháznak: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába és Laodíceába. 12Erre megfordultam, hogy lássam, kitől jön a szózat. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a (hét arany) gyertyatartó között pedig ember fiához hasonlót. 13Bokáig érő ruhába volt öltözve, mellén aranyövvel övezve. 14Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme mint a lobogó tűz, 15lába mint a kemencében izzó sárgaréz, hangja mint a nagy vizek zúgása. 16Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű, hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó nap. 17Láttára holtként rogytam lába elé. De ő rám tette jobbját és így szólt: „Ne félj! Én vagyok az Első és Utolsó, s az Élő: halott voltam, de most örökkön-örökké élek. 18Nálam van a halál és az alvilág kulcsa. 19Jegyezd fel tehát, amit láttál: ami jelenvaló és aminek ezután kell megtörténnie. 20A jobbomon látott hét csillag és a hét gyertyatartó titka ez: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét egyház.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Következő fejezet