Keresés a Bibliában

3 1Hasonlóképpen, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha közülük egyesek ellenállnak az igének, feleségük viselkedése szavak nélkül is nyerje meg őket, 2amikor látják tiszteletteljes és tiszta magatartásotokat. 3Ne a külső dísz – ne hajfonatok, arany ékszerek és ruhák felöltése – legyen a ti ékességetek, 4hanem a szív rejt eke a szelíd és csöndes lélek el nem múló díszével! Isten előtt ez értékes. 5Mert így ékesítették magukat egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek. Engedelmeskedtek férjüknek, 6ahogy Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő lányai lettetek, amikor jót tettetek, és nem hagytátok magatokat semmitől és senkitől megfélemlíteni.
7Hasonlóképpen, a férfiak megértően éljenek együtt feleségükkel mint a gyengébb féllel, és adják meg nekik a tiszteletet mint örököstársaiknak az életadó kegyelemben. Így semmi sem akadályozza majd imátokat.
8Végül legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek és alázatosak! 9Ne fizessetek rosszal rosszért vagy gyalázkodással gyalázkodásért! Ellenkezőleg, mondjatok áldást, hiszen erre kaptatok meghívást azért, hogy az áldás legyen örökségetek. 10Mert aki szeretni akarja az életet, és jó napokat akar látni, az tartsa vissza nyelvét a rossztól, és ajkát, hogy ne szóljon álnokságot! 11Forduljon el a rossztól, és tegye a jót, keresse a békét, és járjon utána! 12Mert az Úr szeme az igazakon, és füle figyel könyörgésükre, de az Úr arca azok ellen fordul, akik rosszat tesznek.
13De ki fog bántalmazni titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? 14Ám még ha esetleg szenvednetek kell is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. Ne féljetek tőlük, és ne rettegjetek! 15Az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben mindenkor készen arra, hogy mindenki előtt, aki számon kéri tőletek, igazolni tudjátok a bennetek élő reményt. 16De szelíden, tisztelettel és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amikor rágalmaznak titeket, megszégyenüljenek, akik gyalázzák Krisztusban való jó magatartásotokat! 17Mert jobb – ha ez Isten akarata – jót, semmint rosszat téve szenvedni.
18Mert Krisztus is szenvedett egyszer s mindenkorra a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen titeket. Az emberek halálra adták, de a Lélek életre keltette. 19Általa ment el a börtönben lévő lelkekhez is, és hírt vitt nekik, 20akik egykor engedetlenek voltak, amikor Noé napjaiban Isten türelmesen várt a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen keresztül. 21Ez előképe a keresztségnek, amely most megment titeket. Ez nem a test szennyének eltávolítása, hanem tiszta lelkiismerettel Istennek adott ígéret Jézus Krisztus feltámadása által, 22aki, miután fölment a mennybe, Isten jobbján van, aki az angyalokat, a hatalmakat és a mennyei erőket az ő uralma alá rendelte.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet