Keresés a Bibliában

12 1A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek. (1Kor 10,1) 2Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, a mint vitettetek, a néma bálványokhoz. (1Kor 6,11; Eféz 2,11.12) 3Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, a ki Istennek Lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Lélek által. (2Kor 3,5;Fil 2,10.11) 4A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. (Róm 12,6; Eféz 4,4; Zsid 2,4) 5A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. (Eféz 4,11) 6És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, a ki cselekszi mindezt mindenkiben. (Eféz 1,23) 7Mindenkinek azonban haszonra adatik a Léleknek kijelentése. (1Kor 14,26) 8Némelyiknek ugyanis bölcseségnek beszéde adatik a Lélek által; másiknak pedig tudománynak beszéde ugyanazon Lélek szerint; (1Kor 2,6;1Kor 1,5) 9Egynek hit ugyanazon Lélek által; másnak pedig gyógyítás ajándékai azon egy Lélek által; (Márk 16,18; Jak 5,15) 10Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása; (Csel 2,1-4;10,45.46;Csel 8,20) 11De mindezeket egy és ugyanaz a Lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön, a mint akarja. (1Kor 7,7; Róm 12,3.6; Eféz 4,7.1Kor;7,7) 12Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. (1Kor 10,17;Róm 12,4.5) 13Mert hiszen egy Lélek által mi mindnyájan egy testté kereszteltettünk meg, akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok; és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg. (Eféz 2,14.15; Gal 3,27.28) 14Mert a test sem egy tag, hanem sok. (Róm 1,7.1Kor;1,3; Eféz 1,2.3) 15Ha ezt mondaná a láb: mivelhogy nem kéz vagyok, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? (Eféz 1,3.1Pét;1,3;Róm 15,5) 16És ha a fül ezt mondaná: mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok a testből való; avagy nem a testből való-é azért? (Kol 1,24) 17Ha az egész test szem, hol a hallás? ha az egész hallás, hol a szaglás? (Zsolt 34,20;Zsolt 94,19) 18Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta. (Kol 2,19; Zsolt 139,13-15) 19Ha pedig az egész egy tag volna hol volna a test? (2Thess 1,4.7) 20Így azonban sok tag van ugyan, de egy test. (Csel 19,23) 21Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. (Jer 17,5.7) 22Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek: (1Kor 15,31.2Tim;4,18) 23És a melyeket a test tisztességtelenebb tagjainak tartunk, azoknak nagyobb tisztességet tulajdonítunk; és a melyek éktelenek bennünk, azok nagyobb ékességben részesülnek; (Róm 15,30) 24A melyek pedig ékesek bennünk, azoknak nincs erre szükségök. De az Isten szerkeszté egybe a testet, az alábbvalónak nagyobb tisztességet adván, (1Kor 2,4;Mát 10,16) 25Hogy ne legyen hasonlás a testben, hanem ugyanarról gondoskodjanak egymásért a tagok. (1Pét 2,9; Gal 5,10; Mát 5,10; Kol 1,24.2Tim;2,9.10) 26És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. (1Kor 5,12; Fil 2,16) 27Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. (Róm 12,5; Eféz 1,23;4,12;5,30; Kol 1,24) 28És pedig némelyeket rendelt az Isten az anyaszentegyházban először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításnak ajándékait, gyámolokat, kormányokat, nyelvek nemeit. (Eféz 4,11.12) 29Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájan csodatévő erők-é? (1Kor,12 16.) 30Avagy mindnyájoknak van-é gyógyításra való ajándéka? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é? (1Kor 1,9) 31Igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra. És ezenfelül még egy kiváltképen való útat mutatok néktek. (1Kor 14,1.3.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet