Keresés a Bibliában

39Mária pedig útra kelt azokban a napokban, és sietve elment a hegyek közé, Júda városába. 40Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. 41És történt, hogy amint Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felujjongott méhében a magzat, és Erzsébet eltelt Szentlélekkel. 42Hangosan felkiáltott: »Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! 43De hogyan történhet velem az, hogy az én Uramnak anyja jön hozzám? 44Mert íme, amint fülemben felhangzott köszöntésed szava, felujjongott a magzat méhemben. 45És boldog, aki hitt, mert be fog teljesedni, amit az Úr mondott neki.«

46Mária erre így szólt:
»Magasztalja lelkem az Urat,

47és szívem ujjong megváltó Istenemben,

48mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát{1Sám 1,11}.
Íme, mostantól fogva boldognak hirdet engem
minden nemzedék,

49mert nagy dolgot cselekedett velem a Hatalmas,
és Szent az ő Neve.

50Irgalma nemzedékről nemzedékre
azokra száll, akik őt félik.

(Zsolt 103,13.17)

51Hatalmas dolgokat művelt karja erejével,
szétszórta a gondolataikban kevélykedőket.

52Hatalmasokat levetett a trónról,
és kicsinyeket felemelt.

53Éhezőket betöltött jókkal,
és üresen bocsátott el gazdagokat.

(Zsolt 107,9)

54Felkarolta szolgáját, Izraelt,
megemlékezve irgalmasságáról,

(Iz 41,8-9; Zsolt 98,3)

55amint megmondta atyáinknak,
Ábrahámnak és utódainak mindörökre«.

56És Mária nála maradt mintegy három hónapig, azután visszatért házába.

KNB SZIT STL BD RUF KG